Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008

Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος

Σαν σήμερα πριν από 187 χρόνια ο αφορισμένος από το τότε παπαδαριό Αλέξανδρος Υψηλάντης έβγαλε την παρακάτω "ανακοίνωση". Δεν έχω κάτι να προσθέσω (εκτός ίσως από το ότι ξεχνάμε).

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον...
Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασε-βών Καταφρόνησιν.
Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...
Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπό-σχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ' αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλα-γκας ενός τυράννου.
Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευ-κτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.
Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρουαρίου 1821, Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου


13 σχόλια:

Zaphod είπε...

Η τελευταία παράγραφος όλα τα λεφτά, "δείχνει" που το πήγαιναν οι Φιλικοί και ο Καποδίστριας, σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που επικράτησε τελικά...

Αν και δεν ξέρω πόσοι ΕΛληνες (τότε και τώρα) ξέρουν τα ονόματα έστω του Επαμεινώνδα, του Θρασυβούλου, τους τριάκοντα τυράννους, τον Αρμοδίου , τον Αριστογείτωνα, και τον Πεισιστρατο...:Ρ

_ST_ είπε...

Ο μεγαλύτερος πόντιος που έζησε ποτέ μετα τον Διογένη! Παλικάρι!
Ζαφώδ μονο εκεί βρίσκεται? Στα συντάγματα της επαναστασης ειναι η ουσία!

Prophet Estarian είπε...

Δεν το είχα διαβάσει αυτό το κείμενο. Ανατρίχιασα.
Ψυχάρα ο αφορισμένος..

Zaphod είπε...

@_st_
Ναι αλλά αυτά βγήκαν μετά!

O Υψηλάντης ήταν καραμάγκας και αυτός και τ' αδερφάκι του

_ST_ είπε...

για αυτό κατι μαυροκορδάτοι τους είχαν στην μπούκα..

Hades είπε...

@zaphod
Μα γιατί νομίζεις ότι επί τη ευκαιρία του αφορισμού του Υψηλάντη αφορίσθηκαν σύσσωμοι και όλοι οι Φιλικοί; Λες και δεν ήξερε το παπαδαριό...
Και πρόσεξε, τότε -δεδομένου ότι ήταν εποχές αμάθειας και αγραμματοσύνης- ο αφορισμός προκαλούσε ανείπωτο τρόμο. Το δεύτερο σκέλος είναι ολίγον τι κωμικό. Γιατί να γνωρίζει κάποιος ποιος ήταν ο Αρμόδιος καιο Αριστογείτων από τη στιγμή που μπορεί να γνωρίζει από ποιοαν πολυκατοικία του Σειρίου ξεκίνησε το μετέπειτα στρατηγείο των ΕΛ οι οποίοι βρίσκονταν από τότε σε πόλεμο με τους Εβραίους (οι οποίοι ήταν από κάποιον γειτωνικό γαλαξία εάν ενθυμούμαι καλώς). Αστεία πράγματα ρε'σύ... Με τα σοβαρά ασχολούμαστε, όχι με τις παπαριές...

@_st_
Μου βάζεις ιδέες... Τα έχω και τα Συντάγματα (όλα, από το πρώτο έως το τελευταίο). Χμ, και με ολίγον τι από Μακρυγιάννη μέσα.......
...ναι, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον....

ΥΓ. Τους Μαυροκορδάτους να δεις πόσοι είχαν στην μπούκα...

@prophet
Θες να σου πω κάτι άλλο να ανατριχιάσεις ακόμη περισσότερο; Σε όλες τις τάξεις του σχολείου, που βάζαμε "αφίσες" με τους ήρωες της Επαναστάσεως στους τοίχους για τις εορταστικές εκδηλώσεις πάντα υπήρχε ο Υψηλάντης. Όπως υπήρχε και ο μέγιστος ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ. Επίσης, πάντα διαβάζαμε στην ιστορία για τον Υψηλάντη. Επί της ουσίας όμως, τι διαβάζαμε τελικά; Την τότε Ρεπούση ίσως; Ξέρεις πόσα τέτοια υπάρχουν. Να'ναι καλά το αρχείο μου κι έχω να βγάλω πολύ πράγμα στο μέλλον, ειλικρινα΄στο λέω.

Σπίθας είπε...

Όταν λές .."στο μέλλον";;
..αύριο; Γιατί είσαι ικανός και γι'αυτό!
Σιγά..περίμενε..δεν σε προλαβαίνω..
ένα μυαλό, έχουμε...

Hades είπε...

Μπα, αυτά είανι ανεξάντλητα, Σπίθα, κι ακόμη και αύριο να έβγαζα κάτι τέτοιο έχω υλικό που δεν σου πάει ο νους! :):):)
Αλλά ούτως ή άλλως, αφού σου'χω πει πως λείπω για δουλειά ρε! Δεν έχω πρόσβαση στο αρχείο μου για την ώρα... :):)

Σπίθας είπε...

Φαντάσου και να είχες...!!
Ότνα λείπεις για δουλειά...σημαίνει
"δεν βγάζω ποστ", εγώ άλλα, βλέπω...
Έχεις δεν έχεις δουλειά...μας πρήζεις!

Humma Kavula είπε...

Ρε συ πραγματικά ανατριχιαστικό με την καλή έννοια βέβαια!Και τον αφόρισαν κιόλας τα μουνόπανα.

rigelian είπε...

Ναι, ναι, γράψε για τον Ρήγα!

(είχα πάντα την αφελή απορία: Γιατί ο Θούριος να μην είναι ο Εθνικός μας Ύμνος...)

Prophet Estarian είπε...

Έχεις δίκιο για το σχολείο. Καλά που έχω θεία φιλόλογο και μου είχε πει περί αφορισμών κλπ πολύ νωρίς. Όταν το είχα αναφέρει στο δάσκαλο στο σχολείο με είχε πάρει στην άκρη και μου είχε πει "ναι αλλα μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις στην τάξη, θα βρούμε κανα μπελά.."

Hades είπε...

@Σπίθα
Να σας πρήζω... ναι, χαρά μου! Εις τας υπηρεσίες σας! :):):)

@humma
Να υποθέσω ότι δεν έχει πάρει το μάτι σου αυτό...

@rigelian
Χε, χε, χε! Απλά την υπομονή σας κύριε! :):)

@prophet
Παπά έχεις ρωτήσει ποτέ; Μην το κάνεις! Εκεί κι αν θα βρεθείς σε μπελά! :):):):)