Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Τα Απόκρυφα Σουβλακείμενα


Στη συνέχεια του προηγούμενου αποκαλυπτικού κειμένου μου, θα παραθέσω κάποιες αναλύσεις επί των αποσπασμάτων, αι οποίαι υποδεικνύουν ωσαύτως του λόγου το σουβλαληθές και όπως αυταί αναλύονται εις το Ιερόν μου Βιβλίον, Τα Απόκρυφα Σουβλακείμενα και το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε εις όλα τα μεγάλα σουβλιβλιοπωλεία της χώρος (αττική σύνταξις).

Ηράκλειτος (απόσπ.1): τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ σουβλακἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν τζατζἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων κρομμυὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες σουβλάκι ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.

Ανάλυσις:
Κατ' αρχήν είναι εντυπωσιακό το ότι ο μέγας φιλόσοφος, Ηράκλειτος, επιδιώκει να θέσει ευθύς εξαρχής τη μεγάλη σημασία του σουβλακιού, γι'αυτό και το αναφέρει μαζί με τον λόγο (τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ σουβλακἐόντος). Σημαντικό δε, και το ότι θεωρεί αεί ασύνετους όσους δεν ακούν τον λόγο του σουβλακιού (ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον). Ακολουθεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στο απόσπασμα, στο οποίο ο Ηράκλειτος μαρτυρεί ότι στη δημιουργία των πάντων έχει τον πρώτο λόγο το τζατζίκι και μάλιστα σε άπειρες ποσότητες (γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν τζατζἐοίκασι). Στη συνέχεια τονίζει ότι για να γίνουν όλα αυτά τα θεϊκά έργα πρέπει το πιτόγυρο να φράζει από το πολύ κρεμμύδι το οποίο ενέχει θεϊκή υπόστασι από τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας (πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων κρομμυὅκως ἔχει). Δεν αποτελεί έκπληξι το γεγονός ότι επιπλήττει εκ των προτέρων όσους δε γνωρίζουν πως να φτιάξουν το σουβλάκι και καλεί άπαντες να συμμορφωθούν πάραυτα (τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες σουβλάκι ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται).

Ησίοδος (Θεογονία): Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα σουβλακεών᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ [ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη τζατζικέντος Ὀλύμπου, Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,] ἠδ᾽ Σούβλακος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα παραγγελίαν. Ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Κρόμμυς ἐγένοντο· Τομμάτος δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ απ''όλα ἐξεγένοντο, οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μαγείρισσα. Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑ᾽ αὐτῇ Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι, με λαδόκολλα μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί.

Ανάλυσις:
Στους 2 πρώτους στίχους (Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα
σουβλακεών᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ) ο Ησίοδος μας παραδίδει ότι το σουβλάκι ήρθε αμέσως μετά το Χάος, είναι δηλαδή αυτό που έθεσε την Τάξι στο αρχικό πρωτογεννές Σύμπαν για του προσδόσει ασφάλεια. Εντύπωσι δε, προκαλλεί το γεγονός ότι το αποκαλεί ευρύστερνο, υποδηλώνοντας ότι επρόκειτο για ένα σουβλάκι μεγαλειώδες ως προς την έκτασι (ευρύ), δείχνοντάς μας την θεϊκή του υπόστασι. Εν συνεχεία μας παραθέτει πως επρόκειτο για το σουβλάκι των αθανάτων, γι'αυτό και εγκατεστήθη ευθύς αμέσως εις τον Όλυμπον στέλνοντας στα Τάρταρα όσους δεν το ετίμησαν ως τα πατρώα έθιμα επέβαλλαν ([ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη τζατζικέντος Ὀλύμπου,
Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,]). Συγκίνησι και δέος προκαλλούν οι επόμενοι 2 στίχοι (ἠδ᾽ Σούβλακος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων) σύμφωνα με τους οποίους πληροφορούμεθα πως επρόκειτο (εκείνο το Πρώτο Αρχέγονο Σουβλάκι) για ένα Σουβλάκι κάλλιστο, το οποίο τιμούσαν όλοι οι αθάνατοι θεοί, καθώς και οι άνθρωποι. Ιδιαίτερη βάσι πρέπει να δώσουμε εις το επόμενο τετράστιχον (δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα παραγγελίαν.
Ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Κρόμμυς ἐγένοντο·
Τομμάτος δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ απ''όλα ἐξεγένοντο,
οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μαγείρισσα.) από το οποίο προκύπτει πως μόνο οι νοήμονες και φρόνημοι (εις τα μυαλά) άνθρωποι προέβαιναν εις παραγγελίαν. Πιθανώς ο Ησίοδος εγνώριζε πως οι παραγγελίες ήταν τόσες πολλές, που στη συνέχεια από το Χάος και το μαύρο Έρεβος προέκυψε το Κρεμμύδι, ως ιδανικό συμπλήρωμα στα πιτόγυρα, ενώ η Ντομάτα ανέκυψε ταυτόχρονα με τον ζωδόχο Αιθέρα και όλ'αυτά έφτιαξαν το πιτόγυρο απ'όλα. Εντύπωσι προκαλλεί η απουσία αναφοράς εις το θεϊκόν τζατζίκιον: Γλωσσολόγοι, κειμενογράφοι και μηχανικοί αυτοκινήτων έχουν καταλήξει εις το συμπέρασμα ότι αναφέρετο εις τους στίχους 3-4 οι οποίοι μας έχουν παραδοθεί φθαρμένοι, συμπέρασμαν πολλάκις λογικόν διότι δεν δύναται ο μέγας Ησίοδος να ομιλεί δι'απ'όλαν άνευ τζατζικίου (τζατζικέως εις την δωρικήν διάλεκτον). Τέλος, το παρόν τετράστιχο κλείνει με τα εύσημα στην φίλτατη μαγείρισσα που παρασκευάζει τα σουβλάκια. Υπέρτατο είναι και το κλείσιμο του αποσπάσματος (Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,
με λαδόκολλα μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί) σύμφωνα με το οποίο το τύλιγμα του σουβλακιού με λαδόκολλα απεδείχθη από τα αρχαία χρόνια σωτήριο προκειμένου οι πρόγονοι ημών να μπορούσαν να θαυμάζουν καλύτερα τον ουρανό με τ'άστρα που κάλυπτε με ασφάλεια σαν πέπλο τους μακάριους θεούς.

Επίσης, ως ιερόν βόνους θα παραθέσουμε και μίαν ανάλυσι εις την διαχρονικοτέραν ηρακλείτειο ρήσι "πάντα σουβλακερεί, πάντα χωρεί και ουδέν μένει".
Ο μέγιστος των Ελλήνων φιλοσόφων είχε συλλάβει εξ'αρχής τη μεγίστη σημασία του σουβλάκεως (αττική σύνταξις) διά τα ανθρώπινα. Αν και ακόμη και σήμερα αι απόψαις (δωρική σύνταξις) διίστανται για το κατά πόσον η λέξις σουβλακερεί αναφέρεται εις τα τότε σουβλατζίδικα (σουβλακερεί, όπως λέμε ελληνιστί γκαλερί κλπ) προτρέποντας άπαντες όπως συχνάζουν εις αυτά (χώροι σοφίας και συλλογισμού γαρ), ή αν πρόκεται για υποτακτική ενεστώτος του συνηρρημένου ανωμάλου ρήματος σουβλακερέω-σουβλακερώ, όπου σε μια τέτοια περίπτωση η πρώτη φράση λαμβάνει το νόημα πως τα πάντα είναι σαν σουβλάκι. Το δεύτερο σκέλος της ρήσης (πάντα χωρεί) δε σηκώνει ανακρίβειες και παρερμηνείες φυσικά, αφού είναι προφανές πως μας πληροφορεί ότι όσα σουβλάκια και να φας πάντα υπάρχει χώρος και για ένα ακόμη. Το τρίτο σκέλος της ρήσεως είναι το πλέον συγκλονιστικόν, αφού μαρτυρεί πως όσα σουβλάκια και να καταφθάσουν δεν μένει ποτέ κανένα, καταναλώνονται όλα.
Η εν λόγω ηρακλείτειος ρήση θεωρείται -και δικαίως!- εκ των σημαντικοτέρων που συνέλαβε ποτέ ανθρώπινος νους και αυτό διότι άνοιξε τον δρόμο, τα μάτια μα και τα στομάχια προς την δόξαν, την ευσέβειαν και βεβαίως, βεβαίως την αποθέωσι.

Προτού κλείσω αυτό το κείμενον, θα επιθυμούσα όπως παραθέσω δύο ιερότατα προφητικά βίδεα, εις το πρώτο εκ των οποίων αποκαλύπτεται η ιερότις και η σημασία του μέγα Σουβλακέα, στο δε δεύτερο ο μυστικός προφήτης Πανίσχυρος Μεγιστάνας των Νίντζα διαβλέπει τον επικείμενο ερχομό του. Το ντοκουμέντον είναι αδιαμφισβήτητον...

Για την ιστορία και μόνο, ας παραθέσω και το αποπισιώφυλλο του βιβλίου.

Τέλος εποχής λοιπόν. Κυριολεκτικά.

Πάει λοιπόν ο Χριστόδουλος. Το σημαντικό νομίζω είναι ότι σταμάτησε να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως ήταν προδιαγεγραμμένο το μέλλον του έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, οπότε ίσως να ήταν καλύτερα και για τον ίδιον που ξεκουράστηκε.
Αναμφισβήτητα επρόκειτο για εξαιρετικά χαρισματικό άνθρωπο, που μπορούσε να ξεσηκώσει τα πλήθη. Βέβαια το πως το έκανε αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα -τεράστιο- και ίσως όχι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προσωπικά μου ήταν από αδιάφορος έως απεχθής για τα όσα έκανε κι έλεγε (μα και κυρίως για όσα δεν έκανε ποτέ), όμως αυτά ανήκουν στο παρελθόν πλέον, εξ ων και το τέλος εποχής που ανέφερα στην αρχή. Διότι -ας μην κρυβόμαστε- αν υπήρχε ένα πράγμα με το οποίο ο Χριστόδουλος ΔΕΝ ασχολήθηκε, αυτό ήταν η εκκλησία του. Η ιστορία έγραψε κι αυτό που έγραψε θα φανεί στο απότερο μέλλον.
Αυτό που εύχομαι είναι ο αντικαταστάτης του να είναι λιγότερο μισέλλην και διχαστικός μα πάνω απ'όλα περισσότερο άνθρωπος.
Ας βρεθεί επιτέλους ένας αρχιεπίσκοπος που να μην ενδιαφέρεται να κυκλοφορεί με χρυσαφιά χαϊμαλιά και αμφία, ούτε να έχει βλέψεις στην πολιτική του τόπου κι ας ασχοληθεί πχ με το να σώσει τους τόσους απόρους συμπολίτες μας φτιάχνοντας μέσα από την αμύθητη εκκλησιαστική περιουσία κάποια ιδρύματα πρόνοιας. Άλλωστε, ουδείς παίρνει τίποτε μαζί του φεύγοντας. Ίσως μόνο ένα νόμισμα για τον βαρκάρη...

Σαν πολύ

να ξέσφιξαν τα λουριά μου φαίνεται...
Άντε, άντε, για τα κεφάλια μέσα όλοι μην αναγκαστώ να τα κάνω λίμπα εδώ μέσα... :):)Άσχετο, ε; Αμ, τίποτε δεν είναι άσχετο. Διότι γι'άλλο έψαχνα και άλλο βρήκα (εις τα αποθηκευμένα λαπτόπιου), προ 2 μηνών γραμμένο άλλωστε. Και το άλλο που έψαχνα, δεν έχει καμία σχέση με το άλλο που βρήκα (επίσης προχειροποιημένο) και το οποίο θα ακολουθήσει άμα τη επιστροφή μου (από 'κει όπου διάολο είμαι τέλος πάντων!). Χμ, τα έμπλεξα; Μπααααα.... Ας πούμε πως πρόκειται για προγεύσεις... :):):)
Για την ώρα, να'ναι καλά αυτές οι μέγιστες εφευρέσεις που ονομάζονται "στικάκια" (όχί τίποτε άλλο, αλλά για να μη λέει ο zaphod ότι συνεμορφώθην στο μη γράφειν... :):):) )
Καίγομαιιιιι και φεύγω τρέχοντας.... :)

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

Αποκάλυψις

Η ίδρυση της θρησκείος (κενταυρικός ιδιωματισμός, ως ο συναπόστολας polsemannen μ'εχει πλεροφορήσει) του μέγα Σουβλακεώνα φυσικά δεν θα μπορούσε να μας αφήσει ασυγκινητους (εξάλλου όποιος Έλλην δεν συγκινείται με τον φραπέ και το τζατζίκι είναι ανθέλλην, ως σαφώς θα έγραφε κι ο ζαφεώδ μετά του χάμμου), είμαι στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψω ένα μυστικό ψηφιδωτό, το αρχικό που είχε δημιουργηθεί αλλά ένεκα της ελλείψεως που το προσδιόριζε οδήγησε στη δημιουργία του δεύτερου (που θα εβρείτε και στην είσοδο της εκκλησίας άλλωστε). Ήγγικεν η ώρα λοιπόν...
Η πρώτη ανθρώπινη απεικόνιση της δημιουργίας ήτο αυτή:


Μια ευγενική χορηγία (από κάπου την έχω κλέψει κι εγώ δηλαδή αλλά ούτε που θυμάμαι πια!) του Ύπατου Εφαρμοστή Επικείμενου Σουβλακεδδώνος (μην το ψάχνετε, μόνος μου βαπτίστηκα έτσι. Άλλωστε όλοι διψάμε για τίτλους... :):):) )

Επίσης, μερικά σημαντικά αποσπάσματα:
Ηράκλειτος (απόσπ.1): τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ σουβλακἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν τζατζἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων κρομμυὅκως ἔχει· τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες σουβλάκι ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.

Ησίοδος (Θεογονία): Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα
σουβλακεών᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
[ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη τζατζικέντος Ὀλύμπου,
Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,]
ἠδ᾽ Σούβλακος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων
δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα παραγγελίαν.
Ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Κρόμμυς ἐγένοντο·
Τομμάτος δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ απ''όλα ἐξεγένοντο,
οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μαγείρισσα.
Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἶσον ἑ᾽ αὐτῇ
Οὐρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι,
με λαδόκολλα μακάρεσσι θεοῖς ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί.

Κι από τον συναπόστολο polsemannen εκ νέου:


Τσίκνισον
Τζατζίκισον
Σουβλόγησον

Βοήθειά μας.

ΥΓ. Παιδιά, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι τυχαίο ότι ο θεός του Φωτός λεγόταν Απόλλων...

Μουσικός οργασμός

Για τους λεγόμενους music lovers...

Μου το'στειλε ένας κολλητός με περιστέρι και δεν άντεξα τον πειρασμό... :):):)

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

Ν'αντισταθούμε;

Ποιοι ρε; :)
Μετά από σχετική πρό(σ)κληση του zaphod -αν και δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φίλος της ποιήσεως, παρόλο που είμαι ποίημα ολόκληρος ο άτιμος- ας συνεισφέρω κι εγώ το λιθαράκι μου (τι λιθαράκι δηλαδή, βράχος ολόκληρος είναι).

Θα ξεκινήσω με το μουσικόν του όλου εγχειρήματος (ως ρελάνς στο Orgasmatron του zaphod!):
Helloween- Ride the Sky (αν και κάλλιστα θα μπορούσα να επαναπαραθέσω αυτό, αλλά δεν είμεθα διά βαριά φιλοσοφία επί της παρούσης)
(πρόκειται αναμφισβήτητα για ύμνο εις την Ελευθερίαν και με αντιπροσωπεύει αφάνταστα)

Much too long I've been a prisoner here
The hour has come to break out
Shackled and chained almost goin' insane
It's better to live on the run
Set me free, set me free

Send me a sign, wanna leave it all behind
I'll be leaving the hands of doom
Rearrange the master plan, take the future in my hands
To be free and not trapped anymore

Ride the sky, Ride the sky
Give me wings to fly, Ride the sky

I have to think for myself and then act
In conformity of my own thoughts
No one should tell me what's wrong and what's right
Why don't you leave me alone
Set me free, set me free

Ride the sky, Ride the sky
Give me wings to fly, Ride the sky

Από την πραγματική ποίηση, θα παραθέσω την αρχή του ανυπέρβλητου Ερωτόκριτου, ποίημα που μιλάει για τα πάντα (κυριολεκτικά) και είναι από τα αγαπημένα μου:
    Tου Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν·
και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν,
μα στο Kαλό κ' εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν·
και των Αρμάτω' οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,
του Έρωτος οι μπόρεσες και τση Φιλιάς η χάρη·
αυτάνα μ' εκινήσασι τη σήμερον ημέραν,
ν' αναθιβάλω και να πω τά κάμαν και τά φέραν
σ' μιά Κόρη κ' έναν Άγουρο, που μπερδευτήκα' ομάδι
σε μιά Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι.
Κι όποιος του Πόθου εδούλεψε εις-ε καιρόν κιανένα,
ας έρθει για ν' αφουκραστεί ό,τ' είν' εδώ γραμμένα·
να πάρει ξόμπλι κι [α]ρμηνειά, βαθιά να θεμελιώνει
πάντα σ' αμάλαγη Φιλιάν, οπού να μην κομπώνει.
Γιατί όποιος δίχως πιβουλιά του Πόθου του ξετρέχει,
εις μιάν αρχή [α' βασανιστεί], καλό το τέλος έχει.
Αφουκραστείτε, το λοιπόν, κι ας πιάνει οπού'χει γνώση,
για να κατέχει κι αλλουνού απόκριση να δώσει.
Στους περαζόμενους καιρούς, που οι Έλληνες ορίζαν,
κι οπού δεν είχε η Πίστη τως θεμελιωμένη ρίζαν,
τότες μιά Aγάπη μπιστική στον Kόσμο εφανερώθη,
κ' εγράφτη μέσα στην καρδιά, κι ουδεποτέ τση ελιώθη.
Kαι με Kαιρό σε δυό κορμιά ο Πόθος είχε μείνει,
και κάμωμα πολλά ακριβόν έτοιους καιρούς εγίνη.
Επίσης, επειδή δίχως χιούμορ (έστω κι αποτυχημένο ρε αδελφέ) δεν κάνουμε τίποτε, θα κλείσω με ένα τετράστιχο που ανέκυψε κατά τη διάρκεια οινοσυνάξεως μετά του Mad Putcher:

Δε φοβάμαι τα βαμπίρ
τι είν'αυτή η μελανιά
φέρτε μου ένα κομπρεσέρ
για τον άπιστο φονιά

(κατά την προσπάθειά μας ν'αποδείξουμε ότι ο Καρβέλλας στην πραγματικότητα γράφει μαλακίες).

Και εις ανώτερα! :)
Α, κι από πρόσκληση, ε, δε νομίζω να χρειάζεται, όποιος επιθυμεί ελευθέρας είναι το μαγαζί εξ όσων κατάλαβα! :)

ΥΓ. Και φυσικά η ποίηση, εδώ...

Ζαχοπουλιάς...

... κι ένας θεός ξέρω τι έχουμε να τραβήξουμε ακόμη με αυτό το θέμα. Διότι ως γνωστόν ό,τι συμβαίνει το βλέπουμε για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα, γι'αυτό και είμεθα τόσο συγκλονισμένοι από τις αποκαλύψεις. Όχι, κυρίες και κύριοι, τίποτε δεν έχει ξανασυμβεί. Για την ακρίβεια, μας ξανασυμβαίνει για πρώτη φορά...

Ήξερε κανείς ή έστω είχε την υπόννοια ότι σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν μίζες, λαδώματα και γενικά τα πάντα είναι σάπια; όχι βέβαια, τώρα το μάθαμε. Είχε περάσει από κανενός το μυαλό ότι υφίστανται δημοσιογράφοι που λύνουν και δένουν; Σε καμία περίπτωση -ας αφήσουμε τις αστειότητες. Σάμπως έχει γίνει ποτέ τίποτε σε αυτήν τη χώρα; Σκάνδαλο Κοσκωτά, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Ροζ βίλα, Κοριοί, Χρηματιστήριο, Εκκλησιαστικά ροζ σκάνδαλα, Υποκλοπές και τόσα άλλα... Χάνεις τη μπάλα από το μέτρημα...
ΌΧΙ ΟΜΩΣ!!! Αυτά συμβαίνουν μόνο σε άλλες χώρες, βρώμικες, ανοργάνωτες (και πάνω απ'όλα ανοργασμικές)... Ποτέ σε'μάς...
Ή μάλλον ποτέ δεν συνέβαιναν, διότι πλέον ήρθε η Ζαχοπουλιάς να μας δείξει ότι γίνονται κι εδώ...
Εξ ου κι ο αποτροπιασμός (μεθ'εκπλήξεως -τέσσερα τρακόσα βγήκε, να την αφήσω;)...

Ε, λοιπόν εγώ δε ντρέπομαι να κρύψω ότι ΔΕΝ έχω καταλάβει τι γίνεται. Θα προσπαθήσω παρά ταύτα να σταχυολογήσω κάποιους προβληματισμούς μου (κι όχι μόνο).
Φερ'ειπείν, έκαναν την εξής σκέψη. Το διαβόητο ντιβιντιό έφυγε προς τα έξω από κάποιο πρόσωπο έμπιστο του πρωθυπουργού, σωστά; Το οποίο ντιβιντιό όμως είχε αποκαλύψεις για πρόσωπο έμπιστο του πρωθυπουργού, σωστά; Πρώτος λόξυγγας δηλαδή: άνθρωπος έμπιστος του πρωθυπουργού έβγαλε στη φόρα υλικό που έκαιγε άνθρωπο έμπιστο του πρωθυπουργού. Κάτι δεν μου πάει ήδη καλά...
Ας συνεχίσω όμως. Εσχάτως στην όλη υπόθεση εμπλέκονται (αν αληθεύουν όλα αυτά που ακούω) μάλιστα στο επίκεντρο δύο εκ των εκλεκτοτάτων δημοσιογράφων (λυπάμαι, αλλά απαξιώ ν'αναφέρω αμφότερα τα ονόματα, την κατανόησή σας παρακαλώ), ας τους πούμε όμως ο "Θ" κι ο "Μ". Αναφορικά με τον Μ, άκουσα τη φωνούλα του να λέει σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι "αυτός που έδωσε το dvd ήταν αυτός που έριξε τον Ζαχόπουλο. Αίσχος" και με δάκρυα συγκίνησης θυμήθηκα εκείνο το βίντεο του Κορκολή που κατά κύριο λόγο ξεφτύλισε όχι τον Κορκολή, αλλά τη 14χρονη που ήταν μαζί του, κι επικρότησα για την άμεμπτη δημοσιογραφία του εν λόγω, παραβλέποντας τον κοσμητικό τίτλο "άρχων της κρυφής κάμερας". Αυτά ως προς τον Μ, για τον οποίον ο αψύς τρόπος που επιτίθεται στον νυν (ακόμη) συνεργάτη του μου είναι πραγματικά πρωτόγνωρος. Ήτοι κάτι δεν μου πάει και πάλι καλά...
Ο Θ, τώρα, θυμάμαι από τις εποχές που ήταν στην Ελευθεροτυπία (πολύ πίσω δηλαδή) ότι επρόκειτο για φόλα-ανδρεϊκό άνθρωπο. Μιλάμε για ΠΑΣΟΚ μέχρι τα μπούνια, όχι αστεία. Την εφημερίδα τους δεν τη διαβάζω, αλλά από κάποια πράγματα που'χω τσεκάρει -αν όντως ισχύουν- έχω διαπιστώσει μια ας πούμε μεταστροφή (ίσως και αποστροφή, ενδεχωμένως και διαστροφή, αλλά τέλος πάντων). Ο πρώην πρασινότερος των πρασίνων λοιπόν ξαφνικά φέρεται να είναι αυτός που έδωσε το ντιβιντιό στη νουδού. Κάτι δεν μου πάει εκ νέου καλά.
Το μόνο που δεν δείχνει να μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα ονόματα πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο αλλά δεν είν αι επί της παρούσης ένα τέτοιο σχόλιο.
Δεν το κρύβω ότι το ποιος έδωσε το ντιβιντιό μου είναι παντελώς αδιάφορο, διότι προσπαθύμε ν'ανακαλύψουμε ένα πρόσωπο που ίσως αποδειχθεί κι ανούσιο, ενώσο γίνεται το έλα να δεις (κυριολεκτικά) σε όλα τα υπόλοιπα.
Υπάρχει και κάτι ακόμη όμως: ας υποθέσουμε ότι είμαστε στη θέση ενός (οποιουδήποτε) κυβερνητικού στελέχους. Έρχεται μια ωραία πρωία λοιπόν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει να γυρνούν τα στομάχια τουλάχιστον στο 80% του ελληνικού πληθυσμού, και σου λέει "ξέρεις, έχω αυτό. Ενδιαφέρεσαι;". Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι αυτό το "αυτό" όντως σε καίει, δεν θέλει να το τριπλο και δεκαπλοσκεφτείς να πάρεις κάτι από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο; Και μάλιστα με τέτοια αμεσότητα; Δίχως την παραμικρή δημιουργία σεναρίου του στυλ "θα το πάρει ο τάδε, θα το δώσει στον δείνα, θα το πάρει ο παράλλος και εν τέλει μετά από 45 άτομα θα το πάρω εγώ, απλά και μόνο για να χαθούν τα ίχνη". Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που θα επέλεγε την απευθείας συναλλαγή με κάποιον τύπου Θ ή Μ. Και προσοχή: από τη στιγμή που το ντιβιντιό πήρε την πορεία που πήρε, ήτοι το έμαθε όλος ο κόσμος, δεν έχει και καμία σημασία το πόσοι θα έκαναν τους μεσάζοντες, έτσι; Δεν ξέρω αν με πιάνετε δηλαδή... Όπως και να'χει, με πιάνετε-δε με πιάνετε, πάλι κάτι δεν μου πάει καλά...

Και η αλήθεια είναι ότι πολλά δεν μου πάνε καλά, κι ακόμη δεν έχω αναφερθεί σε όσα ακούγονται για οικονομικές συναλλαγές, για αποσιωπήσεις, για πολιτικές ευθύνες κλπ, κλπ, κλπ. Όπου εκεί κι αν δεν πάνε πολλά καλά...

Βασικά δεν θα το συνεχίσω, διότι η υπόθεση όντως βρωμάει και ζέχνει, έχω την αίσθηση όμως ότι βρωμάει και ζέχνει όχι όπως πλασάρεται. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε κάτι μου το λέει αυτό. Διότι υπάρχουν πάμπολλα "κουφά" σημεία τα οποία ως διά μαγείας όλοι υπερπηδούν προκειμένου ν'ανακαλύψουν ένας θεός ξέρω τι...
Ο Θ λέει ότι δεν το έδωσε. Το δέχομαι. Άλλωστε υπάρχει η Δικαιοσύνη για ν'αποφανθεί ποιος έδωσε τι και σε ποιον. Ο Μ επιτίθεται κατά δικαίων και (ως είθισται) αδίκων. Σκοπός του; Ιδέα δεν έχω. Πάντως όχι και να μας το παίζει οσία παρθένα. Άλλωστε ο "Κίτρινος Τύπος" ήταν εξ όσων θυμάμαι όνομα δικής του επιννοήσεως (για την εκπομπή μιλάω). Κι αναφορικά με την κυβέρνηση, αν υπάρχει κάτι που μου κάνει εντύπωση είνια η απίστευτη σιγή ιχθύος που επικρατεί. Κι αυτό προσωπικά μου λέει ότι μάλλον κάπου αλλού είναι το γκολ, αλλά που;

Οικονομικές κακοδιαχειρίσεις -ακούω-, πατατιές εις βάρος αρχαίων και πολλά άλλα... Σώωωωωωωπα ντε, ούτε που μου'χε περάσει ποτέ από το μυαλό κάτι τέτοιο. Το μετρό στην Αθήνα δηλαδή τελείως συμπτωματικά μόνο στο Μοναστηράκι και το Σύνταγμα βρήκε αρχαία -σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή οι μελέτες ήταν τόσο άψογες που δεν έπεσαν ούτε σ'έναν αμφορέα πάνω ας πούμε.
Το θέμα είναι ότι για την ώρα η υπόθεση Ζαχόπουλου δεν μου λέει κάτι νέο. Και μέχρι να δω ότι έχει κάτι να μου πει, δεν πρόκειται ν'ασχοληθώ περαιτέρω. Ν'ακούσω τι δηλαδή; Εκατέροθεν αφορισμούς; Να παρακολουθήσω τι; Υποκατάστατα της Δικαιοσύνης; Εξάλλου όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ομοίως όλοι είναι άμεμπτοι (ακόμη κι ο Μ κι ο Θ) μέχρι να δειχθεί το ανάποδο. Κι ομοίως ουδείς έκλεψε, αν δεν πιαστεί στα πράσσα. Οπότε -αν κι έχω την κρυφή ελπίδα ότι τουλάχιστον δεν θα πάρει κι αυτή η υπόθεση τον κλασικό δρόμο του αρχείου (τρίτο συρτάρι γωνία)- δεν έχει νόημα να διαμορφώνω άποψη για πράγματα που ούτως ή άλλως υπόννοιες ανέκαθεν είχα.

Εξάλλου έχουμε την ελευθερία να σκεπτόμαστε ελεύθερα, έτσι δεν είναι; ΚΙ εγώ σκέπτομαι ότι έχει πολύ ψωμί από το οποίο μας έχουν αποστρέψει την προσοχή. Αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω το ψωμί ακόμη...
Καλά κρασιά κι ο μπακλαβάς γωνία.

ΥΓ. "Μερικές" εξαιρετικές αναλύσεις επί του θέματος από τον πολύ ενημερωμένο slarti εδώ, εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ. Τελικά μου φαίνεται θα κόψω τελείως τις εφημερίδες... :):)
ΥΓ2. Αν και ολίγον τι μακάβριο, όπως μου'στειλε κι ο rigelian περιστεροειδώς, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει ρεύμα;Γιατί έπεσε ο γενικός! Α, ρε αθάνατε Έλληνα! :):):)

Δεν μπορώ να καταλάβω....

πως είναι δυνατόν κάθε φορά που παίρνω στα χέρια τ'ακουστικά του mp3 πάντα να πιάνω με το δεξί χέρι το αριστερό ακουστικό και αντίστοιχα το άλλο "ζεύγος". Μα πάντα; 100% ευστοχία; Και όχι μόνο στ'ακουστικά...
Πραγματικά απίστευτο... Και δεν μιλάμε για νόμο του Μέρφυ απλά εδώ... :)

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Σκέφτομαι...

άρα υπάρχεις.
Εξάλλου, το να υπάρχω δεν έχει να κάνει με το να σκέφτομαι μόνο.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Από τα καλύτερα τραγούδια που'χουν γραφτεί στο metal το Message των Mania. Το γιατί, είναι μεγάλη ιστορία...
Τελικά όλα είναι αλληλλένδετα. Ενδιαφέρον...

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Diablo II


Μετά, λοιπόν, από το σχετικό πρίζωμα του _st_ έχω να πω μόνο μια λέξη: Χάος...
Αυτό είναι που πρέπει να αποτρέψεις, διότι ο Diablo έχει κατέβει στη γη προσπαθώντας να επανενώσει τ'αδέλφια του και να φέρει την Κόλαση στη γη...
Κι εσύ είσαι στο κατόπι του, περνώντας απ'όλα τα μέρη από τα οποία έχει πρώτα περάσει ο Diablo προσπαθώντας νανατρέψεις την ήδη άσχημη κατάσταση...

Το Diablo II είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, διαχρονικά. Τι κι αν είχε βγει το 2000, παραμένει ακόμη κορυφαίο. Πρόκειται για ένα role play game, βασιζόμενο στην μεγάλη adnd (advanced dungeons and dragons-μεγάλη ιστορία αυτά) οικογένεια παιχνιδιών και κατ' εμέ πρόκειται μακράν για το καλύτερο όλων (παρόλο που έχουν βγει κι άλλα εξαιρετικά, όπως Baldurs Gate, Neverwinter Nights κλπ).

Η ιστορία του Diablo II ουσιαστικά συνεχίζεται μετά το τέλος του Diablo I, όπου και ο Diablo έχει ηττηθεί αλλά από εσφαλμένο χειρισμό του ήρωα, η ψυχή του Diablo χάνεται από τον έλεγχο του ήρωα, και απ'αυτό το σημείο ξεκινάει το εισαγωγικό video του Diablo II. Δεδομένου ότι το 2001 βγήκε και το εκπληκτικό expansion που εμπλούτισε με έναν πέμπτο κόσμο (act) το παιχνίδι, ο παίκτης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πληθώρα χαρακτήρων για να φτιάξει τον ήρωά του: Sorceress, Necromancer, Paladin, Barbarian, Amazon (τα αρχικά), Druid, Assassin. Προσωπικά πάντοτε διαλέγω Νεκρομάντη σε όλα αυτά τα σχετικά παιχνίδια, αφού μου αρέσει πολύ η φιλοσοφία του παιχνιδιού του.


Ο ήρωάς μας περιφέρεται σε 5 κόσμους, οι οποίοι έχουν πολύ "λαό" που πρέπει να ηττηθεί, ανάμεσα στους οποίους και champions, lesser evils και πάρα πολλά ακόμη (με αγαπημένο μου σημείο το high council όπου γίνεται το έλα να δεις). Στο τέλος κάθε κόσμου αντιμετωπίζεις κάποιον από τους κακούς: στους τρεις τελευταίους τον Mephisto, τον Diablo και τον Baal αντίστοιχα. Έως τότε όμως συμβαίνουν πολλά...

Όσο εξελίσσεται το παιχνίδι ο ήρωας που έχεις επιλέξει είναι τελείως άπειρος. Όσο πολεμάς μαθαίνεις πολλά πράγματα, βρίσκεις πολλά χρήσιμα αντικείμενα και πάνω απ'όλα προσπαθείς να βρεις τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό εξοπλισμών που να βρίσκεται σε αρμονία με τον χαρακτήρα σου, έρευνα διόλου εύκολη, αφού μεταξύ άλλων απαιτεί προνοητικότητα και αρκετό ρίσκο, χώρια την τύχη που πάντοτε απαιτείται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να σημειωθεί δε, ότι το παιχνίδι τελειώνει όχι όταν τελειώσεις και τους 5 κόσμους, αλλά όταν τους τελειώσεις τρεις φορές (κυκλικά), μιας και το παιχνίδι έχει τρία επίπεδα δυσκολίας (normal, nightmare, hell) όπου όσο ανεβαίει το επίπεδο, τόσο αγγούρι γίνεται και το κυνήγι (κοινώς, όπως λέει κι ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, όσο νυχτώνει η......)!

Γενικά δεν είμαι φαν των παιχνιδιών, σπανίως παίζω και κυρίως υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όμως το Diablo II πραγματικά είναι μεγάλη πόρωση την οποίαν "θυμάμαι" να τιμάω που και που. Πρόκειται κατ' εμέ για το κορυφαίο rpg παιχνίδι που'χει βγει ποτέ, για πολλούς και διάφορους λόγους (πχ, ότι το θεωρώ ό,τι πιο κοντινό στα adnd), ο σημαντικότερος εκ των οποίων (που υστερούν όλα τα αντίστοιχα μεγάλα, όπως πχ το Lineage ή το Warcraft) ότι είναι εξαιρετικά σκοτεινό (αν και όχι τόσο όσο το Ι), παράγοντας που δημιουργεί και το κατάλληλο κλίμα...

Και φυσικά "λίγο" οπτικό υλικό!

Intro/Act I (Sister's Lament)


Act II (Desert Journey)


Act III (Mephisto's Jungle)


Act IV (Enter Hell)


Act V (Lord of Destruction)


Ending


Άλλο σχετικό link, εδώ.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

...

Να'μουν η αίσθηση τσ'αφής στα χείλη στο κορμί σου
ό,τι φιλούσες κι άγγιζες να το νοιωθα μαζί σου

(της Μαρίας Καλογεράκη: από τους θετικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ μου)

Κι όσον αφορά τη μαντινάδα... χμ, ξέρει και μόνη της που πηγαίνει, με πόση αφιέρωση και πόσα ακόμη μέσα...

Περί nwobhm

και λοιπών υπερβολών).
Επειδή "κάποιοι" πασίγνωστοι εγκάθετοι πάνε να μου μπουν στο μάτι (προσπαθώντας ντε και καλά να με πικάρουν παράλληλά που απήλαυσαν γόνο εν απουσία μου προσφάτως... ναι, ξέρεις ποιον, εκείνον τον "κατεψυγμένο Αργεντινής" λέω!) και φυσικά ξέχασαν τόσο τις "απειλές" περί ζαρζαβατικών (που θα φάνε: θα πάει η ντομάτα και το φασολάκι σύννεφο μιλάμε!), όσο και το ότι η σφαλιάρα είναι ευλογία, θα ανταπαντήσω εις τας ποταπότατες προκλήσεις τους με το πραγματικό nwobhm κι ουχί με τις μουφίτσες που μόνο ως ιεροσυλίες μπορούν να παρομοιασθούν...

Μάθημα πρώτον


Μάθημα δεύτερον


Μάθημα τρίτον


και πάνω απ'όλα, ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ (και τα μυαλά στα κάγκελα). Ναι, διότι εμείς οι speedthrashers ξέρουμε τόσο από καλό nwobhm, όσο κι από καλό σουβλάκι...
TO LIVE AND DIE BY THE SWORD...
Είπαμε, δεν είπαμε; Στο'χα υποσχεθεί! ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!
Κανόνισε την επόμενη φορά να δω τίποτε White Spirit ή Ethel the Frog, δεν θ'αντέξω και τέτοια συγκίνηση! :):)

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον Super League

Μου το έστειλε εις εκ των κολλητών με μέηλ και γέλαγα για ώρες (βασικά ακόμη γελάω)!!!! Μακράν η καλύτερη παρωδία που έχω δει ποτέ μου!!! Υποκλίνομαι ταπεινότατα στον δημιουργό, x-ray από τον οποίον και τις έκλ... εχμ, δανείστηκα από εδώ κι εδώ!!! Είναι 2 ιστορίες και καλή σας διασκέδαση!!! ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!!!!!!!!!!! Τα σ(κ)εύη μου!!!!! (Σημείωση: έχει και άλλες εκεί μέσα!!! ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗΒρισκόμαστε στο 2008μ.Χ. Όλη η Ελλάδα είναι κάτω από Αθηναϊκή κατοχή…
Όλη; Όχι! ένα χωριό που το κατοικούνε αδιόρθωτοι Τριπολίτες αντιστέκεται ακόμα και θ’αντιστέκεται πάντα στον κατακτητή.Κι’ η ζωή δεν είναι καθόλου εύκολη για τις ομάδες των Αθηναίων λεγεωνάριων των οχυρών στρατοπέδων του Γαυρομπονούμ, Αεκχανούμ και Βαζελιούμ


ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ


ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ!!!!

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

Η πληρωμή...

Διότι αγαπητοί μου αναγνώσται δεν πληρώνεσθε δια να σκέπτεσθε.
Τα ΜΜΕ πληρώνονται για να το κάνουν για εσάς!

Από ένα εξ-αιρετικό κείμενο του polse, το οποίο δεν δίστασα να αντιγράψω επειδή μου άρεσε πολύ... Χώρια ότι έχει και βαθύτατο νόημα...
Τα σ(κ)εύη μου...

Έτσι, έτσι... αυτά θέλω...

Γαμήστε τον πούστη τον Ολυμπιακό
είπε στην χθεσινή κοπή πίπας... εχμ, συγγνώμη, πίττας πως να πω ο Τζίγγερ...
ΦΤΙΑΞΕ ΜΑΣ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ!!!! ΑΝΕΒΑΣΕ ΜΑΣ!!!!
Να σου πετάξουμε 3 μπαλάκια ανηλεώς, και να σου λέμε ότι δεν είχαμε τα βασικά μας χαφ κιόλας!!!
Πως έλεγε εκείνο το λαϊκό άσμα; Έγεια μόλα έγεια λέσα βάλτε και τις μπάλες μέσα...
Έρχεσαι ρε τζόβεννο και ζητάς τι; Και με τι φόντα; Ούτε την Καλαμαριά δεν μπορείς να πάρεις έστω με τη φανέλα σου, σε μια ημερομηνία που υποτίθεται γιορτάζεις τη γέννησή σου (και λέω υποτίθεται, διότι αρχίδια 1908 είναι η χρονιά. Για τους μυημένους αυτό). Αλλά εγώ να το δεχθώ. Πως θα με κερδίσεις μωρή νεροχελώνα; Πόσες φορές πια θα κοιμηθεί ο θεός για να κερδίσεις όπως πέρσυ;
Έχει καταντήσει η ομάδα σου σαν μια δυνατή περιφερειακή ομάδα της δεκαετίας του 80, σαν τον τότε ΟΦΗ ας πούμε. Το έμβλημά σου είναι πλέον ο ορισμός της ηττοπάθειας.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλάμε οι γαύροι περισσότερο από τους βάζελους να φτιάξετε ομάδα γιατί δεν μπορούμε να σας βλέπουμε σ'αυτά τα χάλια. Έχουμε καταντήσει να ενδιαφερόμαστε εμείς περισσότερο για τα χάλια σας από εσάς. Διότι εμείς σεβόμαστε τον αντίπαλο. Γι'αυτό και φέρνουμε παικταράδες, χρόνια τώρα: για να τον πατάμε στον λαιμό. Γιατί θέλουμε δυνατό τον αιώνιο και να τον πατάμε στον λαιμό ασάλλιωτα και να θυμάστε τα πηδήματα ολημερίς κι ολονυχτίς κι εμείς να το διασκεδάζουμε περισσότερο. Σε κερδίζουμε και -γαμώ το φελέκι μου μέσα- έχουμε καταντήσει να λέμε "ντάξει μωρέ, τον βάζελο κερδίσαμε". Ντρεπόμαστε εμείς για 'σας κι αντί να ντραπείς κι εσύ ζητάς τι;;;; Γαμήστε τον πούστη τον Ολυμπιακό; Αυτό ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη φέτος; Και με σφάλμα τακτικής δηλαδή, πριν καν μιλήσει ο Κόκκαλης, ο οποίος ξέρει να φτιάχνει τους παίκτες ενώ εσύ όχι;

Όχι, δεν θέλω 3 μπαλάκια τελικώς. 6 θέλω...
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά να βγάζεις ανακοινώσεις τύπου 3 χρόνια μετά για το πόσο σε σημάδαψε αυτό το ματς... Όπως το της Ριζουπόλεως -'ξέρεις για ποιο λέω, για το οποίο είχες μιλήσει στην έναρξη του περσινού πρωταθλήματος...
Έτσι, έτσι... O κεφτέc γαρ εγγύc...
Και τι κεφτέc... μακρόστενος και με φλέβες που πάλλονται...

Όλα εδώ πληρώνονται! Και δεν πιστεύω να κοιμηθεί ο θεός ΚΑΙ αυτήν τη φορά. Αρκετά το'χει ρίξει στον ύπνο τα τελευταία χρόνια στα μεταξύ μας παιχνίδια...

UPDATE: Τελικά ήταν προφανές ότι η παρότρυνση του σωφέρ πήγαινε στον Καλόπουλο. Απλά δεν το'πιασε κανείς...
Αν χθες επιβεβαιώθηκε κάτι, αυτό είναι αναμφισβήτητα ότι ο βάζελος είναι η πιο άχρηστη ομάδα που υπάρχει στο πρωτάθλημα. Και εξηγούμαι: έκανε ίσως την καλύτερή του εμφάνιση εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα πέτυχε και την χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού σε ντέρμπυ εδώ και χρόνια. Και φυσικά είχε όλες της ευλογίες των κοράκων. Κι όμως... 1-1...
Πως θα πάτε για πρωτάθλημα ω, ρε παλουκάρια; Διάβαζα σήμερα -και γέλαγα ταυτόχρονα- να λένε κάποιοι "μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο" και λοιπές αηδίες... Δηλαδή αν υπήρχε και δεύτερη ομάδα, εμείς πόσες ευκαιρίες ακόμη έπρεπε να έχουμε κάνει; Αυτές που κάναμε, λίγες ήταν; Τι άλλο θ'ακούσουμε επιτέλους...
Καλόπουλος... τι άλλο να κάνει πια το παιδί; Τι; Να έβαζε γκολ; Είμαι βέβαιος ότι κι αυτό του πέρασε απ'το μυαλό, απλά κατάλαβε αργά με τι άχρηστους είχε να κάνει και δεν ήθελε να εκτεθεί κι άλλο...
Και ξαναεξηγούμαι:
-το γκολ του βάζελου δεν το σχολιάζω καν. Ακόμη και με μυωπία φαινόταν πως η μπάλα είχε βγει έξω.
-Μάλαρτζ: αποβολή στο 25'. Θεωρώ πως ξέρουμε ποδόσφαιρο και δεν χρειάζεται να αραδιάσω όλους τους κανονισμούς. Η μπάλα βρήκε χέρι και ήταν έξω από την περιοχή. Το γεγονός ότι βρήκε κατά λάθος και σε γύρισμα από κόντρα ουδεμία σχέση έχει κι αυτό διότι για τον τερματοφύλακα δεν υφίσταται ακούσιο εκτός περιοχής: εξέρχεται με δική του ευθύνη και γνωρίζει πως η οποιαδήποτε επαφή μπάλας-χεριού είναι παράνομη. Και το χέρι του δεν ήταν κολημένο στο σώμα για να θεωρηθεί προέκταση του κορμιού.
-Γκούμας. Ντάξ, τι πήγε να κάνει ο αιώνια άμπαλος Γιαννάκης; Τη μπάλα στον Γκαλέτι πήγε να κόψει, σιγά τα ωά... Στο δεύτερο όμως τσίμπησε για ίδια φάση κίτρινη που θα ήταν η δεύτερη.
-πέναλτυ βάζελου: γελούσαν και τα κοπρόσκυλα της Παιανίας... Αν αυτό δεν είναι ακούσιο (χέρι στήριξης σε πτώση παίκτη) τότε ας καταργηθεί το ακούσιο.

Ερωτώ όμως: στο πρώτο ημίχρονο έδωσε μια κάρτα στον Μενδρινό πάρα πολύ σωστά, αφού έκανε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα. Στον Γκουμάκο γιατί δεν έδωσε λίγα λεπτά πριν; Επίσης: αφού έδωσε πέναλτυ στον Άντζα, γιατί δεν έδωσε μετά και στον Ίβανσιντς; Αν δηλαδή έκανε ακριβώς τα ίδια λάθη και για τους δύο, να πω ναι, ήταν σε κακή μέρα, έκανε λάθη που θεωρούνται ανθρώπινα. Εδώ μιλάμε για λάθη που γάμησαν όλο το ματς όμως...
Τι είπατε; Και γιατί δεν βάζαμε κι άλλο γκολ για να μην μας τα'σπαγε η διαιτησία; Ένα βάλαμε γιατί ήμασταν σε κακή μέρα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή; Ότι πρέπει να βάζουμε 15 σε κάθε ματς για περίπτωση που ο κάθε καραγκιοζάκος θέλει να μας βάλει στο μείον 14; Αισχρότατον αίσχος....

Α, κι εννοείται ότι το γκολ του Άντζα ήταν κανονικότατο, διότι πολλά ακούστηκαν για τον Τοροσίδη, ενώ η φάση ήταν απλούστατη: ο Τοροσίδης παίρνει θέση για μπαλιά πριν ακόμη τον πλησιάσει ο Μάλαρτζ, στην συνέχεια ο πολωνός τον πλησιάζει και τον σπρώχνει με το ένα χέρι. Ο Τοροσίδης μένει ακίνητος, δεν πηδάει, έχει σηκωμένα τα χέρια για να δείξει ότι δεν κάνει φάουλ και φυσικά είναι στο ίδιο σημείο με πλάτη στο τέρμα, ήτοι επ ουδενί παρεμποδίζει τον τερματοφυλακα, ο οποίος βαστιέται κιόλας από τον Τοροσίδη για να μην πέσει (λαγός γαρ όμως, δεν τα καταφέρνει). Ουδένα φάουλ υπήρξε, κι όποιος το είδε, ας το γυρίσει στο βόλευ καλύτερα...

Το ρεζουμέ... Φυσικά και έπαιξε καλύτερα ο βάζελος. Αυτό έλειπε να μην έπαιζε καλύτερα. ΕΠί της ουσίας ήμασταν χάλια. Είχαμε και τον κόρακα που μας εκνεύρισε, ε, τι άλλο θες μετά. Παρά όμως την εκπληκτική συγκυρία, ούτε τις πολλές παραπάνω φάσεις έκανε ο βάζελος, ούτε να κερδίσει κατάφερε. Επανέρχομαι στο αρχικό συμπέρασμα λοιπόν: η πιο άχρηστη ομάδα του πρωταθλήματος... Και εις ανώτερα...

Δεν πειράζει όμως... Πόσες φορές θα τη γλυτώσουν πια; Πόσες;...

UPDATE II:
Ως διεμήνυσε κι ο προφήτης Ιωάννης Γκούμας (μεγάλη η χάρη του, βοήθειά μας) 4 ή 5 ήταν το σωστό. Το προσπαθήσαμε για 5 αλλά δυστυχώς ο Μήτρογλου ήταν λίγο αφηρημένος. Δεν πειράζει όμως, και στα 4 μέσα πέσαμε...
Διότι έχουμε πει, κάλλιο να μασάς παρά να μιλάς. Αλλά κάποιοι δε βάζουν μυαλό. Δυστυχώς.

Πολλοί προσπαθούν να βρουν τις έφταιξε. Άλλοι λένε ότι ο βάζελος ήταν κουρασμένος. Εμείς δηλαδή κατεβήκαμε με άλλη ενδεκάδα; Οι παράλλοι λένε ότι είχε απουσίες. Σώωωωπα! Εμείς παίζαμε πλήρεις; Άλλοι λένε ότι ο Πεσέιρο έκανε μαλακίες. Μα αφού έδωσε ρεσιτάλ προπονητικής μόλις 3 μέρες πριν...
Λίγοι όμως λένε ότι απλούστατα χθες ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ Καλόπουλος. Και φάνηκε η πραγματική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες.
(και δεν θέλω να το πάω πιο βαθειά, μιλώντας για το επίπεδο των παικτών του Παναθηναϊκού)

Διότι μην τρώμε κουτόχορτο: ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος χθες. Δεν παίξαμε και καμιά μπάλα της προκοπής, δα. Που να παίζαμε κιόλας πόσα θα ρίχναμε...

Και μια απορία προς τον Ίβανσιτς: την Κυριακή έλεγε πόσο τον ανεβάζει η καυτή ατμόσφαιρα. Χθες τι έγινε; Δεν τον ζέσταναν αρκετά οι 35.000 φίλοι της ομάδος; Διότι αν κρίνω από την απόδοσή του κάτι δεν πρέπει να πήγαινε καλά με το γήπεδο.

Με τα του αγώνος δεν απαιτείται ν'ασχοληθώ: η γκολάρα του παικταρά Νούνιεζ (έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου) τα είπε όλα μόνη της.

Σε καλή μεριά παιδιά... Το κατάστημα κερνάει και σόδα... Κι ελπίζω την επόμενη φορά να έχετε και λίγο μυαλουδάκι πριν αρχίσετε να μας πρήζετε τους όρχεις.

ΥΓ. Εύγε και μπράβο στον Πετράν που και ρόμπα έκανε την αχώνευτη Κανέλλη, και τα πράγματα με τ'όνομά τους είπε. 100 χρόνια δεν υπάρχουν ακόμη. Όσοι θέλουν να τα βλέπουν, πρόβλημά τους.

Α, και που'σαι Τζίγγερ... Θέλει αρχίδια για να γαμήσεις Ολυμπιακό αγόρι μου...Εξαιρετικά σχόλια (και με ιστορικά στοιχεία) από τον slarti εδώ κι εδώ.

Ακολουθεί υλικό ακατάλληλο δι'ανηλίκους:

Σε καλή μεριά...
UPDATE III: Μόλις πήρε το μάτι μου ότι έφαγαν κι άλλον. Έναν πιτσιρικά οπαδό του Ολυμπιακού αυτήν τη φορά. Αυτό το ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙ με τη ΘΥΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ στο όνομα μερικών ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΒΡΑΚΟΦΑΝΕΛΛΩΝ πότε θα σταματήσει πια; Πόσους ακόμη πρέπει να θρηνίσουμε; Έλεος επιτέλους.... ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΜΟΥ...

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

Ζώδια 2008

Και φυσικά ένα βλόγκιον που σέβεται τον εαυτόν του δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω την πρόγνωση των ζωδίων του νέου έτους.
Βοήθειά μας...
(χαρτί υγείας να'χετε, θα σας χρειαστεί! :):) )


Κριός: Το πλέον αποτυχημένο ζώδιο. Όσοι από εσάς έχουν γεννηθεί το 1ο δεκαήμερο δεν έχετε καμία απολύτως τύχη. Οι υπόλοιποι ίσως να έχετε κάποια ελπίδα (αν και υπό ακραίες συνθήκες). Ως γνωστόν όλοι οι μεγάλοι αποτυχημένοι στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν κριοί (δεν έχει σημασία ποιοι-μην κολλάμε σε ονόματα). Το ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο το επιβεβαιώνετε καθημερινώς και οι ίδιοι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ίσως να είστε το μόνο ζώδιο που ισχύει το «κάθε πρόπερσυ και καλύτερα». Στο ερώτημα που προέκυψε αν είστε γεννημένος αποτυχημένος ή όχι, επιστήμονες και αστρολόγοι είναι διχασμένοι: οι μισοί λένε «σαφώς» και οι άλλοι μισοί «βεβαιότατα». Οφείλουμε, πάντως, να ομολογήσουμε ότι Παρ’ όλα αυτά είστε ιδιαίτερα συστηματικοί τύποι: η προσήλωσή σας στην αποτυχία είναι μνημειώδης. Βέβαια το νέο έτος έχει και θετικά στοιχεία για εσάς: θα παραμείνετε και φέτος ρεμάλια και τεμπέληδες. Αν και η παροιμία λέει «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει», εσείς ομολογουμένως δεν χρειάζεστε κανέναν. Τα καταφέρνετε μια χαρά και μόνος σας. Το νέο έτος αναμένεται και αυτό τραγικό. Συνεχίζετε να εμπνέετε την απαισιοδοξία και την ανασφάλεια γύρω σας. Δεν είστε και ιδιαίτερα δημοφιλείς αλλά από την επόμενη χιλιετία όμως ίσως υπάρξουν βελτιώσεις.

Ταύρος: Πασίγνωστοι τεμπέληδες. Ικανοί να κοιμάστε παντού, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες. Μάλλον δεν σας έχουν ενημερώσει ότι η οκνηρία ήταν θανάσιμο αμάρτημα. Όταν δεν κοιμάστε (δηλαδή σπανίως) σας αρέσει να ξύνεστε νομίζοντας αλλά και πάλι δεν πρόκειται για εργασία όπως εσφαλμένα πιστεύετε. Παραμένετε και φέτος εξπέρ στο να φορτώνετε την δουλειά σας στους άλλους. Πάγια Αρχή σας είναι το ρητό «ανέβαλε για αύριο ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα». Δεν ασχολείστε ποτέ με τον εαυτό σας γι’ αυτό περνάτε απαρατήρητοι, ακόμη κι όταν περνάτε μπροστά από τον καθρέπτη. Από πρωτοβουλίες, ούτε γι’ αστείο: μια φορά καταφέρατε μόνο να βγάλετε τον σκύλο σας βόλτα (αφού συνήθως σας βγάζει αυτός) και ως διά μαγείας καταφέρατε και γυρίσατε στο σπίτι με γάτα. Αν και το «Ξυστό» είναι η αγαπημένη σας ασχολία και γι’αυτό το έτος, η δουλειά του δοκιμαστή στρωμάτων θα μπορούσε να αποφέρει και οικονομικά οφέλη. Αισθηματικά, παραμένετε να σας κλαιν’ και οι ρέγγες.

Δίδυμοι: Οι μέγιστοι και πλέον απίστευτοι γκαντέμηδες όλων των εποχών. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε είχατε κάνει τουρνέ διακοπών στα βουνά της Ελλάδος για να απολαύσετε το πράσινο και την ελληνική φύση. Είστε ικανοί να περπατάτε στην έρημο και να σας πέσει γυψοσανίδα στο κεφάλι. Είστε ικανοί να πιάσετε τον πρώτο λαχνό του λαχείου και από τη δυσπιστία να ξαναγίνει κλήρωση. Χρυσό πιάνετε, σκατά γίνεται. Η παρουσία σας και μόνο, σε μία ακτίνα 10 χιλιομέτρων μπορεί να προκαλέσει βιβλικές καταστροφές σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάτε με κανέναν, αφού αποκλείεται να σκεφτείτε έστω και το παραμικρό. Άλλωστε η σκέψη είναι μια άγνωστη και απόμακρη έννοια σε ‘σας. Δεν είναι τυχαίο ότι σκέφτεστε μόνο όταν είστε αφηρημένος ενώ σε γενικές γραμμές οι απόψεις σας είναι στην πραγματικότητα απόψεις άλλων. Καλό θα ήταν να κοιτάτε που και που μέσα σας μήπως και βρείτε κάποια απάντηση στα ερωτήματα που σας απασχολούν, αλλά προσοχή μην κοιτάξετε πολύ βαθειά γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσετε στο κενό. Όσοι έχετε γεννηθεί το 1ο δεκαήμερο, πάρτε το 50-50. Όσοι έχετε γεννηθεί το 2ο δεκαήμερο τη βοήθεια του κοινού και όσοι το 3ο τη βοήθεια του τηλεφώνου. Άλλη ελπίδα δεν υπάρχει.

Καρκίνος: Είστε οι πλέον κλασσικοί αισιόδοξοι και ανέμελοι. Αυτό οφείλεται αφ ενός μεν στο γεγονός ότι είστε παντελώς άχρηστοι και ατάλαντοι, αφ ετέρου δε ότι είστε (οι περισσότεροι) αλκοολικοί. Το νέο έτος θα δει τον αστερισμό του Κριού να μπαίνει στην Παρθένο, κι αυτό σε συνδυασμό με τον Ερμή που θα εμπλακεί στην τροχιά του Πλούτωνα θα δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις, κυρίως σε θέματα οικονομικής φύσεως αφού ούτε φέτος θα πιάσετε το τζόκερ που είχατε «προγραμματίσει» να κερδίσετε φέτος. Είστε εκνευριστικά χαρούμενοι λόγω του ότι ποτέ δεν θυμάστε τίποτα και ενώ η τάση να θέλουν όλοι να σας σπάσουν στο ξύλο παραμένει αμείωτη. Την αχρηστία σας την αναπληρώνετε με το ότι το παίζετε πονηροί και προσπαθείτε με δόλια μέσα να ανεβείτε επαγγελματικά και κοινωνικά. Είστε της άποψης ότι υποχρεώσεις έχουν μόνο οι άλλοι. Αντίθετα, η δική σας υποχρέωση είναι να ανελιχθείτε με κάθε μέσον. Τους άλλους τους βλέπετε πάντα αφ’ υψηλού, πράγμα φυσιολογικό αφού κυρίως πατάτε πάνω τους για να ανεβείτε. Το νέο έτος προβλέπει μεγάλες επιτυχίες στον αισθηματικό τομέα. Κυρίως προς άτομα του ιδίου φύλου.

Λέων: Είστε καλλιτεχνικοί τύποι, ήτοι ψώνια και ψηλομύτες. Δεν επικοινωνείτε καθόλου με την πραγματικότητα και πιστεύετε ότι ο κόσμος όλος περιφέρεται γύρω σας. Αυτό εν μέριε ισχύει, διότι όλοι θέλουν να έρθουν κοντά σας για να λιώσουν στο γέλιο με τα χάλια σας. Δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσετε πολλά χρήματα γιατί είστε ανίκανοι και σπάταλοι. Οι γυναίκες έχουν περίεργα γούστα και απαιτήσεις απ’ όλους. Οι άντρες Λέοντες είναι τα καλύτερα υποψήφια θύματα. Στο σεξ οι επιδόσεις των λιονταριών είναι κυριολεκτικά για γέλια: το σεξ για εσάς είναι απλώς η καλύτερη δικαιολογία για να την πέσετε για ύπνο αμέσως μετά. Ως αποτέλεσμα αυτού είστε το ζώδιο με τις περισσότερες συμμετοχές σε κτηνοβατικά όργια. Διαπνέεστε παράλληλα από το αίσθημα ότι είστε γεννημένοι ηγέτες. Βέβαια αυτό το νομίζετε μόνο εσείς. Η γενική άποψη που επικρατεί για ‘σας είναι πως είστε οι χειρότεροι όλων. Οι υπέρμετρες φιλοδοξίες σας σε συνδυασμό με την πλήρη ανικανότητά σας αναγκάζουν να επιβάλλετε τα πιστεύω σας με απολυταρχικό τρόπο αλλά ακόμη και μέσα από τέτοιες πρακτικές η αποτυχία πρέπει να θεωρείται πάντα δεδομένη. Αν και αιλουροειδές, στην πραγματικότητα είστε σαν ποντίκια, δηλαδή μικροί το δέμας και ελάχιστα χρήσιμοι. Σε γενικές γραμμές και φέτος θα σας παίρνουν όλοι μυρωδιά ευθύς αμέσως σε ό,τι κι αν επιχειρήσετε (αν και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα πόδια σας).

Παρθένος: Έχετε μεγάλη υπομονή όχι λόγω χαρακτήρα ή από κάποια τακτική αλλά επειδή είστε χαζοί. Διόλου τυχαίο ότι πάντοτε επιμένετε στις απόψεις σας, ακόμη κι να διαψεύδεστε από όλα τα γεγονότα. Δεν καταλαβαίνετε πότε είναι καιρός να το βουλώσετε. Εξοργίζετε ακόμη και τον εαυτό σας, ακόμη κι όταν είστε μόνοι σας. Τρωτε χοντρά κολλήματα και σας δουλεύουν όλοι αλλά αυτό έχει να κάνει καθαρά με τις απόψεις σας για τον εαυτό σας: εάν θέλετε να βρείτε την χαμένη σας αυτοεκτίμηση αρκεί να κοιτάξετε στο πάτωμα. Εμπνέετε τέτοια δουλοπρέπεια, που πιθανώς να βάζατε ακόμη και τον Γκάντι στον πειρασμό να σας καταπιέσει και εκμεταλλευθεί. Είστε γενικά φαιδρό και αξιολύπητο άτομο, που νομίζει πως ξέρει τα πάντα. Μπορείτε να αποσυντονίσετε την οποιανδήποτε συζήτηση μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αφού είναι σπάνια τα φαινόμενα στην ιστορία της ανθρωπότητος όπου Παρθένος να εξέφρασε άποψη σχετική με το οποιοδήποτε ζήτημα. Όσον αφορά, τέλος, την ερωτική σας ζωή μέσα στο ερχόμενο έτος, τα άστρα δε λένε πάρα πολλά αφού γελάνε ακόμη με τα χάλια σας.

Ζυγός: Είστε ίσως το πλέον δημιουργικό και εφευρετικό ζώδιο. Μπορείτε να σπάτε τα νεύρα όλων με τις περίεργες ιδέες, απόψεις και τις εμμονές σας. Θα παραμείνετε αμφισεξουαλικοί και σε αυτό το έτος. Πολλοί ζυγοί βρίσκονται ήδη μέσα σε ψυχιατρεία ή σοφρωνιστικά ιδρύματα, γεγονός που μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρηθεί. Όσοι έχετε καταφέρει να διατηρηθείτε εντός των «φυσιολογικών επιπέδων», είστε ως επί τω πλείστω αιθεροβάμωνες και δεν ανέχεστε την αντικειμενική κριτική, ενώ την ίδιαν στιγμή η αυτοκριτική των άλλων είναι η σπεσιαλιτέ σας, Ο τελευταίος άνθρωπος που σας άσκησε κριτική εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από λίγη ώρα. Ως ζυγός είστε ένας άριστος, αξιόπιστος και αντικειμενικός συνεργάτης: την τελευταία φορά που σας ζήτησε κάποιος να μπείτε στη θέση του απαντήσατε «δεν χωράμε και οι δύο». Παράλληλα εξακολουθείτε να είστε οι μεγαλύτεροι βρομύλοι που υπάρχουν, διόλου τυχαίο ότι και το νέο έτος θα είστε τσακωμένοι με την ΕΥΔΑΠ. Η παρουσία σας μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή ακόμη κι αν είστε σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο. Αν και είστε γνώστης της καταστάσεως, σας αρέσει να βγάζετε τα παπούτσια σας μπροστά σε κόσμο. Οι γυναίκες ζυγοί ας πάψετε επιτέλους να έχετε ως πρότυπο τον George Michael και ξυρίστε τις μασχάλες και τα πόδια σας.

Σκορπιός: Σεξουαλικά πεινασμένοι. Πετάξτε επί τέλους εκείνο το προφυλακτικό που φυλάτε από το 1978…μάλλον έχει λήξει. Ο ηλίθιος που κάποτε σας είπε «άμα πιάσει η μαλακία τύφλα να’ χει το γαμήσι», μάλλον δεν το εννοούσε όπως το εκλάβατε. Πρότυπό σας ο John Holmes! Οι γυναίκες Σκορπιοί γίνεστε συνήθως καλόγριες, όχι τόσο λόγω της έλλειψης ερωτικού συντρόφου ή ένεκα των θεολογικών σας ανησυχιών, αλλά κυρίως για να επιδίδεστε σε σεξουαλικά όργια στον γυναικονήτη. Σας απασχολεί έντονα το γεγονός πως ό,τι κάνουν οι άλλοι κάθε μέρα, εσείς το βλέπετε μόνο στο Big Brother, γεγονός που σας δημιουργεί έντονα συναισθήματα απογοήτευσης μιας και η εν λόγω εκπομπή έχει κόψει εδώ και χρόνια. Είστε εκκεντρικά άτομα σε ό,τι κι αν κάνετε. Αν μπορούσατε να οδηγείτε με ασφάλεια στο αντίθετο ρεύμα, θα το κάνατε και αυτό μόνο και μόνο για να σας κοιτάζει και σχολιάζει ο κόσμος. Επαγγελματικά το νέο έτος θα είναι έτος ευκαιριών, αφού θα σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε καριέρα ως κλόουν, συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα σας.. Εξακολουθείτε να αποπνέετε απαισιοδοξία και αρνητική ενέργεια γύρω σας και γι’αυτό το έτος: η γλαστρούλα που σας έκανε δώρο η θεία σας για τη γιορτή σας μαράθηκε μόλις την πιάσατε στα χέρια σας. Καλό είναι να σας απασχολήσει πιο σοβαρά η οικονομική σας κατάσταση: μπορείτε να επενδύσετε και άλλού εκτός από τα ποτά.

Τοξότης: Έχετε μεγάλη κατανόηση για τα προβλήματα των άλλων πράγμα που σας καθιστά τέλεια κορόιδα. Είστε αιώνιοι κλαψιάρηδες και αναποφάσιστοι, οολότελα άχρηστοι και δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα χωρίς βοήθεια τρίτων. Το αγαπημένο σας ρήμα είναι το «φταίω», το οποίο ως γνωστόν κλίνεται μόνο στο α’ ενικό. Σα να μην έφταναν όμως όλ’ αυτά είστε ίσως και τα πιο εκνευριστικά άτομα που υπάρχουν. Έχετε τη σπάνια ικανότητα να λέτε τις πιο απίστευτες αρλούμπες και να αλλάζετε άποψη κάθε 3 δευτερόλεπτα. Η παντελής ανικανότητα που σας χαρακτηρίζει σας οδηγεί συχνά σε συνομωσίες και χρήσεις ύπουλων μεθόδων, γεγονός που σας κάνει ιδιαίτερα μισητούς. Είστε αγύριστα κεφάλια και ενθουσιάζεστε με τις μεγαλύτερες βλακείες που υπάρχουν, ενώ παράλληλα σας απασχολούν τα πλέον απαξιωτικά ζητήματα. Είθισται να είναι τοξότες όσοι πηγαίνουν στις εκπομπές της ευαγούς μεσημβρινής ζώνης.

Αιγόκερως: Οι πλέον τρισμέγιστοι κερατάδες. Αν δεν οδηγείτε αμάξι κάμπριο μάλλον θα έχετε σοβαρό πρόβλημα. Πασίγνωστοι για τη ρητορική σας δεινότητα και τις φιλοσοφικές σας ανησυχίες. Έχετε μία απίστευτη δικανική ικανότητα αλλά αυτή συνήθως περιορίζεται στο να βρίσκετε δικαιολογίες για τα πάντα και να καλύπτετε τις βλακείες σας. Πάντα βρίσκετε τρόπους να απασχολείτε τους άλλους με τον εαυτό σας –κυρίως με τις παπαριές που πετάτε. Ισοπεδώνετε τα πάντα άνευ λόγου και αιτίας: για εσάς δεν έχει καμία διαφορά το πτυχίο που πήρε κάποιος φίλος σας στην πυρηνική φυσική από την κλήση της τροχαίας που πήρατε μόλις χθες. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι προσπαθείτε πάντα να δίνετε την εντύπωση ανθρώπου καλλιεργημένου, ενώ στην πραγματικότητα είστε βλαχομπαρόκ τύποι. Παραμένετε και φέτος άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της περιπέτειας, εξ ου και το ότι σας αρέσει να σκαλίζετε την μύτη σας κυρίως μπορστά σε κόσμο. Είστε αναιδείς, φαντασμένοι και καθίκια. Η προσεκτική και μελετημένη εξωτερική σας εμφάνιση δεν σώζει καταστάσεις, αφού θα παραμείνετε απολίτιστοι εις τον αιώνα των αιώνων. Αγαπημένο σας ρητό είναι αναμφισβήτητα το «ο κόσμος καταστρέφεται από την αδιαφορία αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει». Και γι’αυτό το έτος συνιστούμε υπομονή. Στους άλλους.

Υδροχόος : Είστε ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο όπερ μεθερμηνευόμενο είστε αδελφές. Γκρινιάζετε συνεχώς και περιμένετε τα πάντα από τους άλλους, χωρίς να προσφέρετε ποτέ τίποτα. Οι γυναίκες Υδροχόοι είστε κατίνες και δυσκολεύεστε αφάνταστα στην εξεύρεση συντρόφου επειδή έχετε προλάβει να τον θάψετε πριν καλά, καλά σας την πέσει. Είστε ιδιαίτερα σχολαστικοί αφού μελετάτε τα πάντα έως την τελευταία λεπτομέρεια σε βαθμό να σπάτε τα νεύρα οποιουδήποτε ανθρώπου μπαίνει στη σφαίρα σας. Αντίθετα με όλον τον υπόλοιπο πλανήτη, αντί να φοβάστε την αποτυχία φοβάστε την επιτυχία (και ειδικά τη δική σας). Το ερώτημα γιατί είστε παντελώς αναποφάσιστοι παραμένει και φέτος, αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποια απάντηση είναι η καλύτερη κι έτσι το πάτε για του χρόνου. Είστε άξεστοι και ανισόρροποι, συμπεριφορές που πηγάζουν από το ότι διαπνέεστε πάντα από ένα διαχρονικό αίσθημα αδικίας, το οποίο στην πραγματικότητα είναι τεράστιο κόμπλεξ κατωτερότητας. Είστε περιορισμένων διανοητικών δυνατοτήτων. Αν ήσασταν ο Ρομπέν των δασών, σίγουρα θα κλέβατε τους φτωχούς και θα τα δίνατε στους πλούσιους.

Ιχθείς: Κλασική περίπτωση βλάβης. Ουδείς έβγαλε ποτέ άκηρ με ψάρι για να το καταφέρουμε εμείς τώρα. Όταν δεν είστε συναισθηματικοί σε βαθμό εκμετάλλευσης, είστε διπρόσωπα γουρούνια και σας μισούν όλοι. Είστε τσιγκούνηδες και δεν έχετε πραγματικούς φίλους: την τελευταία φορά που προσκαλέσατε κόσμο για δείπνο τους κρατήσατε μούτρα που δεν έφεραν τα φαγητά. Γενικά είστε συντηρητικοί άνθρωποι, νεοελληνιστί χέστες και κότες. Φοβάστε την ίδια σας την σκιά, ενώ συνηθίζετε να κοιμάστε μόνο μεσημέρια επειδή κάηκε η λάμπα του πορτατίφ και φοβάστε να κοιμηθείτε το βράδυ. Κανένας ιχθύς δεν έκανε ποτέ κάτι το σημαντικό, αφού η λέξη δημιουργία είναι κενή στο λεξικό σας: γι’αυτό πάντα δράτε παρασιτικά και δεν έχετε ούτε καν εσείς οι ίδιοι εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Σας αρέσει να διακόπτετε τους άλλους όχι να λέτε πάντα την άποψή σας, αλλά για την τέχνη του να διακόπτετε. Για όλα φταίει ως γνωστόν το άδικο κατεστημένο, η πουτάνα κοινωνία, και ο,τιδήποτε μπορεί να κατεβάσει ο νους γενικώς, δηλαδή όλοι εκτός από εσάς. Δυστυχώς το μόνο πραγματικά καλό που μπορεί να συμβεί στη ζωή σας είναι το ότι πιο κάτω δεν πάει πλέον: είστε στον πάτο των πάντων.

Αθλητικός Καζαμπούμπους 2008

Ιανουάριος
Κατόπιν λαϊκού αιτήματος ρυθμίζονται για 88η φορά τα χρέη του ΠΑΟΚ. Η χώρα κινείται σε ρυθμούς ντέρμπυ αιωνίων (δις κιόλας), αλλά τελικά οι αγώνες περνάνε σε δεύτερη μοίρα αφού οι αιώνιοι κάφροι των συνδέσμων τα κάνουν γυαλιά καρφιά για πεντακοσιοστή φορά. Η φετινή πρωτοτυπία, ότι τα κάνουν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής αντί για προκαθορισμένα σημεία. Ο νόμος Ορφανού δικαιώνεται. Ο απλός φίλαθλος (και μη) κόσμος παρακολουθεί αποτροπιασμένος το ξύλο της αρκούδας, αφού ως γνωστόν στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Η Ξάνθη βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία.

Φεβρουάριος
Η μεγαλειώδης φετινή πορεία του Ολυμπιακού στο τσουλού συνεχίζεται αφού προκρίνεται εις βάρος της Τσέλσυ, έχοντας κερδίσει 2-0 στο στάδιο Καραϊσκάκη και χάνοντας 3-2 στο Λονδίνο. Ο Αμπράμοβιτς αηδιασμένος αποχωρεί από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα. Στην κλήρωση για τους 16 Ολυμπιακός και Ρεάλ θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξίφη τους. Επανεμφάνιση Τσουκαλά στα ποδοσφαιρικά δρώμενα του έθνους: "τους έχουμε". Η ΑΕΚ εξακολουθεί να παίζει την χειρότερη μπάλα στην ιστορία της, βρίσκεται όμως πρώτη κυρίως λόγω των γκελών των αιωνίων. Η Ξάνθη βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία.

Μάρτιος
Ο λαός του ΠΑΟΚ επανέρχεται με νέο αίτημα για δωρεάν γήπεδο, κατηγορώντας το αθηνοκεντρικό κατεστημένο καθώς και την πουτάνα κοινωνία. Συγκρούεται ευθέως με τον Υφυπουργό αθλητισμού Γ. Ιωαννίδη ο οποίος ως γνωστόν κατάγεται από τον Πειραιά, τον προκάτοχό του Ορφανό (Κερατσίνι) και τον πρωθυπουργό Καραμανλή (από Ζωγράφου). Παράλληλα τα χώνουν σε Βενιζέλο και Τσοχατζόπουλο ότι δεν βοήθησαν ποτέ την ομάδα, και απαιτούν νέο δωρεάν γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αποκλείεται από τη Ρεάλ με δύο ήττες, 0-1 Καραϊσκάκη αφού έμεινε πρώτα με 8 παίκτες, και με 3-2 στο Μπερναμπέου, αφού τελείωσε το ματς με 7. Πλέον ο γαύρος στρέφει την προσοχή του εξ ολοκλήρου στο πρωτάθλημα. Ακόμη να κερδίσει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση στο κύπελλο μέσα στο Καραϊσκάκη με 0-1 τον Ιανουάριο. Η Ξάνθη βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία και τη Σούπερ Λίγκα.

Απρίλιος
Αρχίζει να ξεφουσκώνει η ΑΕΚ η οποία τελικά βλέπει ότι η αναγέρωση του περασμένου καλοκαιριού δεν βγάζει πουθενά. Ο Φερέρ δηλώνει αηδιασμένος όχι από το θέαμα που προσφέρει η ομάδα του, αλλά από τη διαιτησία και δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα και μετά το πέρας της προπονητικής του θητείας είτε ως τεχνικός σύμβουλος, είτε ως αντιπρόεδρος. Κάτι τέτοια ακούει ο Ντέμης και θα γκριζάρει πριν την ώρα του το παιδί. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ συνεχίζονται, με τους οπαδούς του δικεφάλου του βορρά πλέον να ζητούν να σβηστούν τα χρέη ύψους 17 εκ. ευρώ που δημιουργήθηκαν μετά το τελευταίο σβήσιμο χρεών τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Η Ξάνθη βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία.

Μάιος
Στον τελικό κυπέλλου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και βλέπει ορατή την ευκαιρία να περισώσει τη χρονιά. Αποτέλεσμα, 1-0. Υπέρ του Απόλλωνα και στον Παναθηναϊκό ανοίγει πλέον οι ασκός του Αιόλου: μάλιστα οι Γιαννακοπουλαίοι που επανέρχονται στο προσκήνιο με μια δήλωση σοκ που εκτιμάται ότι αποτελεί επίθεση προς την οικογένεια Βαρδινογιάννη: "απαράδεκτο να χάνουμε από τον Απόλλωνα. Θα μπορούσαμε κι από τον Εδεσσαϊκό". Η Ξάνθη δεν βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία.

Ιούνιος
Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει ένα ακόμη πρωτάθλημα (συγγνώμη, αλλά έχετε την ψευδαίσθηση ότι θα το πάρει άλλος δηλαδή;). Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς βλέπιε τον κατήφορό του να μην έχει τελειωμό. Στην ΑΕΚ φταίνε οι πάντες και τα πάντα (ιδίως εκείνοι που την έβαλαν στο άρθρο 44). Στον Άρη τους φταίει ο Σκόρδας που δεν κάνει μεταγραφές. Στον ΟΦΗ τους φταίει ο Βαρδινογιάννης που δεν αποσαφηνίζει ότι η παραρτηματική σχέση έχει τελειώσει προ πολλού (και παρεμπιπτόντως ζητάει κάποιους παίκτες δανεικούς). Και πάει λέγοντας. Γενικά, φταίνε όλοι, εκτός φυσικά από τους παράγοντες που έχουν ξεσκίσει και τις ομάδες τους και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Η Ξάνθη δεν βγάζει ανακοίνωση για τη διαιτησία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και ο κόσμος αρχίζει ν'ανησυχεί. Φήμες θέλουν τον κύριο Πανόπουλο να έχει έρθει σε δύσκολη θέση από τα 9 πέναλτυ που έχει υπέρ της ομάδας του τις τελευταίες 4 αγωνιστικές.

Ιούλιος
Μετά το αποτυχημένο πείραμα Πεσέιρο, ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να στραφεί σε πιο έμπειρα χέρια. Ο Τζίγγερ ξεκινάει επαφές με τον Χίτζφελντ, τον Φέργκιουσον και τον Λίπι. Ο Καπέλο δηλώνει ότι θα άφηνε ευχαρίστως τον πάγκο της Αγγλίας για τον πάγκο της Λεωφόρου (το είχε πρωτοσέλιδο η Ντέρμπυ άλλωστε, άρα είναι βέβαιο). Παράλληλα ακούγονται εκκαθαρίσεις στο ρόστερ της ομάδας. Ο Κακά επιβεβαιώνει ότι προσεγγίστηκε από τον Βέλιτς, ενώ ο Ρομπέρτο Κάρλος αφήνει να διαρρεύσει ότι θα αποδεχθεί την πρόταση του τριφυλλιού. Μετά από ημέρες αγωνίας, αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας ο Χέννινγκ Χέννινγκερ...ε, συγγνώμη Μπύργκερ πως να πω, τηςΚαρλ Τσάις Ιένα, ενώ παράλληλα ανακοινώνονται ο σέντερ φορ της Δόξας Δράμας και το σέντερ μπακ της Βερόνα. Ο Όττο αποχωρεί από τον πάγκο της εθνικής μετά από το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό που κατακτά. Ο Γκαγκάτσης παθαίνει εγκεφαλικό αφού πρέπει πλέον και να πληρώσει τα πριμ των διεθνών και να ψάξει για ισάξιο προπονητή. Ξεπροβάλλει η λύση Δανιήλ στην άκρη του τούνελ. Ανακοίνωση (ουφφφ...) για τη διαιτησία έβγαλε η Σκόντα Ξάνθη, σύμφωνα με την οποίαν "μας έδωσαν τόσα πέναλτυ για να μας εκθέσουν".

Αύγουστος
Σαρώνουν οι ελληνικές ομάδες στα pizza cup του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα το ηθικό παικτών, παραγόντων και οπαδών να είναι στα ύψη. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι (να πιστέψουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων) και φέτος θα έχουμε 3 πρωταθλητές, 4 ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα μέσα στην επόμενη πενταετία, και 8 ομάδες από τις οποίες δεν θα υποβιβασθεί καμία. Κατά τα λοιπά συνεχίζονται και οι προετοιμασίες και οι μεταγραφές. Ο Τάκης Λεμονής ψηφίζεται προπονητής της χρονιάς. Ο Κακά δηλώνει ότι θα τον ενδιέφερε να παίξει υπό τις οδηγίες του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Πρωταθλητή.

Σεπτέμβριος
Το νέο πρωτάθλημα ξεκινάει, αλλά η έκπληξη έρχεται από πλευράς τύπου. Ο Παναθηναϊκός βλέπει και τέταρτη εφημερίδα. Το ερώτημα, τι τις θέλει τόσες, αφού όλες τον σπατουλάρουν στο γλείψιμο, παραμένει αναπάντητο. Ξεκινάει και το τσουλού 08-09: ο όμιλος του Ολυμπιακού συμπληρώνεται από την Ίντερ, την Άντερλεχτ και τη Βιγιαρεάλ, ο δε του Παναθηναϊκού από... χμ, ο βάζελος αποκλείστηκε (παιδιά, καλύτερα...), μαλακία είπα... Στο ΟΥΕΦΑ ικανοποιητικές επιδόσεις παρουσιάζουν οι Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Σκόντα Ξάνθη και Άρης: αποκλείονται οι τέσσερεις από τους πέντε. Αναλυτικό άρθρο-ακτινογραφία του Φωτός των Σπορ αναλύει τον πιθανό ανυτίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό του τσουλού τον Μάιο του 2009, ενώ ο Πρωταθλητής με πρωτοσέλιδο-καταπέλτη αναρωτιέτια γιατί η ομάδα πρέπει να συμμετέχει στους ομίλους. Ο Ντέμης αναλαμβάνει πρόεδρας της Σούπερ Λίγκα (τώρα σωθήκαμε...).

Οκτώβριος
Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα σφάλματα του διαχρονικά αθηνοκεντρικού κράτους και χαρίζει τα νέα χρέη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Ιωαννίδης βγάζει νέο νόμο, γνωστό και ως άρθρο 45, το οποίο προβλέπει ότι τα έξοδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα μπαίνουν απευθείας στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεσηκώνονται και διαδηλώνουν κατά της άδικης αποφάσεως της κυβερνήσεως που δεν τους δίνει τσάμπα γήπεδο. Τα σχέδια για την κατασκευή γηπέδου στον Ελαιώνα συνεχίζονται. Αυτό που δεν ξεκινάει με τίποτε είναι το γήπεδο.

Νοέμβριος
Νέες προσπάθειες από πλευράς ΑΕΚ για γήπεδο στη Ν.Φιλαδέλφεια (πριτς... το ΟΑΚΑ καλό είναι αλλά οι αεκτζήδες δεν το’χουν πάρει πρέφα μου φαίνεται). Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξακολουθούν να πιστεύουν ότι για όλα φταίει ο Τζίγγερ και συνεχίζουν την αποχή: δυστυχώς κανείς τους δεν κοιτάζεται στον καθρέπτη. Είδηση-βόμβα σκάει από το πουθενά: ο Γκαγκάτσης παραιτείται. Νέος πρόεδρος της ΕΠΟ ο Ζαγοράκης, ο οποίος απηυδησμένος που ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει το τσάμπα γήπεδο που αξίζει έχει ήδη παραιτηθεί. Νέος προπονητής της εθνικής αναλαμβάνει ο Γιώργος Παράσχος.

Δεκέμβριος
Ε, καλά ήταν ως εδώ, μην τα αποκαλύψουμε και όλα! :)
Έχουμε και γιορτές στα εν όψει...

Καζαμπούμπους 2008

Ιανουάριος
Το νέον έτος μας μπαίνει με εορταστικό μποναμά. Πιο συγκεκριμένα, με την κλήρωση του 8 συνεχόμενου τζακ-ποτ στο τζόκερ, 10.000.000 τυχεροί σε όλη την Ελλάδα κερδίζουν σύνταξη μετά τα 80, αύξηση στις τιμές του πετρελαίου κατά 25% και τρεις νέους φόρους, εις εκ των οποίων ο Φόρος Αναπνοής. Με συμπληρωματική πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης, κυρίας Πετραλιά, στο Ταμείο Επιστημόνων συγχωνεύονται και οι σαλιαρέλειοι επιστήμονες της Θύρας 7. Ο Μαγγίνας παραιτείται από την πολιτική και αποφασίζει να αξιοποιήσει τόσο την εμπειρία του, όσο και τις γνωριμίες του, κι έτσι ανοίγει αναψυκτήριο στην Αττική οδό σε συνεργασία με την ινδική κοινότητα.

Φεβρουάριος
Το ζήτημα της Παιδείας συζητείται ολοένα και πιο έντονα τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα να περάσει νομοσχέδιο που προβλέπει ότι η δωρεάν εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωτική. Ανοίγει ο δρόμος για τα δωρεάν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία μετονομάζονται σε Κοινωφελή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πρόνοιας. Η εκπαίδευση είναι πλέον δωρεάν, αλλά τα βιβλία κοστίζουν πάνω από 200 ευρώ το ένα. Ε, μην τα θέλουμε κι όλα δικά μας. Μέσα στην αναμπουμπούλα, η κυρία Ρεπούση εκδίδει την ανανεωμένη ιστορία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα έως σήμερα, ενώ φήμες φέρουν το βιβλίο να αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική ύλη των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, η συγγραφική ομάς της διαμαρτύρεται διότι βρέθηκαν 3 παράγραφοι που δεν παρουσιάζουν διαστρεβλωμένη την ελληνική ιστορία. Μπεστ σέλλερ γίνεται το νέο βιβλίο του Λιακόπουλου, το οποίο ασχολείται με την ενδεχόμενη συγγένεια των fΕΛών με τους ΕΛ και τους Ελοχίμ. Γλωσσολόγοι που ασχολούνται με το ζήτημα ψάχνουν να βρουν ετυμολογικώς πότε ακριβώς έγινε η προσθήκη του διγάμματος (αττική σύνταξις). Επίσης, εξετάζεται η καταγωγή του Αλέφαντου και η πιθανή σχέση του με το αλ(ε)φα και τη μυστική γενιά των ΕΛ. Οι χαλκοβάτες έρχονται...

Μάρτιος
Δημοσκόπηση–σοκ παρουσιάζει την Κυβέρνηση να ολισθαίνει στα ποσοστά της: με 25% δεν πας πουθενά. Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ που έπεσε στο 20% δίχως να έχει κάνει το παραμικρό εδώ και μήνες. Τα κόμματα της Αριστεράς αντιμετωπίζουν το γεγονός με σκεπτικισμό και συγκρατημένη αισιοδοξία μιας και έμειναν σταθερά στα ποσοστά τους, και επιδίδονται στην κλασική μάχης εξόντωσης μεταξύ τους. Όσον αφορά τον Καρατζαφέρη, αυτός ασχολείται με φαινόμενα απειθαρχίας στο κόμμα του (διαρροές προς Παπαθεμελή). Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μετατίθεται για τον Μάιο ένεκα των έντονων προστριβών. Συγκλον-νηστική αποκάλυψη αποδεικνύει ότι οι fΕλοχίμ μπορούν και επιπλέουν.

Απρίλιος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνει τα αντικαπνιστικά μέτρα και μέσα στις οικίες των πολιτών της. Για να δείξει και τις περαιτέρω ευαισθησίες της, φέρεται αποφασισμένη να συνδράμει στρατιωτικώς και στον επικείμενο βομβαρδισμό του Ιράν από τους αμερικάνους. Οι κάμερες μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας και με απόφαση δικαστηρίου πλέον θα χρησιμοποιούνται επισήμως μέσα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού πλην της τουαλέτας. Το κέρδος πλέον τριπλό: ουδείς θ’ασχολείται με τις κάμερες στους δρόμους και φυσικά ουδείς θα μπορεί να κατηγορηθεί ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα για να παγιδέψει κάποιον άλλον. Παράλληλα, ουδείς θ’ασχολείται με τα ροζ σκάνδαλα των πολιτικών αφού όλοι θα ενδιαφέρονται για τα δικά τους.

Μάιος
Μήνας συνεδρίου ΠΑΣΟΚ και το παρασκήνιο είναι πιο έντονο από ποτέ: οι πόλοι επανεμφανίζονται, το ίδιο και τα διάφορα ρεύματα. Φήμες που ήθελαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο να μετονομάζεται σε Ευάγγελο Παπανδρέου μπας και καταφέρει να εκμεταλλευθεί το σύνδρομο παπανδρεϊτιδας του κινήματος αποδεικνύονται ψευδείς. Παράλληλα σκάει μύτη και τέταρτος πόλος –του Πάγκαλου- με αποτέλεσμα να γίνουν όλοι κώλος. Στη ΝΔ τρίβουν τα χέρια τους επειδή η δημοσιότητα τους έχει αφήσει ήσυχους, με αποτέλεσμα να περάσουν τον πιο ήσυχο μήνα τους από το 2004 έως τώρα: εξάλλου είναι γνωστό ότι τα ΜΜΕ ενδιαφέρονται κι ανησυχούν για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ πιο πολύ κι από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

Ιούνιος
Σοκ από συνέντευξη του τούρκου πρωθυπουργού Ρετζίπ Ερντογάν, ο οποίος έθεσε θέμα γκρίζων ζωνών στην Κέρκυρα και τη Χαλκίδα. Επίσης δήλωσε έντονα προβληματισμένος αναφορικά με τα δικαιώματα της "τουρκικής" μειωνότητος στη Λακωνία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το συμβάν. Το ίδιο πράττει και στις κατά την απόβαση τουρκικών στρατευμάτων στην Άνδρο στο πλαίσιο νατοϊκής ασκήσεως έξω από τη Ρόδο. Οι σύγχρονοι 300, αυτοί του ελληνικού κοινοβουλίου, βγάζουν για πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζουν πως είναι ακραίο, παρατραβηγμένο και απάνθρωπο το να πεινάει ο κόσμος, να ζορίζεται στο ασφαλιστικό και να έχει χαμηλό επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής όντας υπερχρεωμένος ταυτόχρονα και οι ίδιοι να απολαμβάνουν δωρεάν τις λιμουζίνες τους και τα λοιπά προνόμια. Με μια κίνηση ματ, οι λιμουζίνες καταργούνται και αντικαθιστούνται από μονοθέσια της Φόρμουλα 1, ενώ πλέον δωρεάν θα είναι και το ντύσιμό τους από γνωστούς ιταλικούς οίκους.

Ιούλιος
Η διαφημιστική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού, Live your Fire in Greece σπάει όλα τα ρεκόρ. Πυρκαϊές ξεσπούν και μένονται ανεξέλεγκτες σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην μείνει κολυμπιθρόξυλο όρθιο. Η χώρα τίθεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η κυβέρνηση επιστρατεύει τον Βύρωνα Πολύδωρα λόγω της τεράστιας εμπειρίας του στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Ο Βύρων δηλώνει αμέσως "έχουμε δουλειά να κάνετε, αν και κάνω αγγαρεία εδώ μέσα" και στη συνέχεια για να δικαιολογήσει τις καταστροφές "περινέναμε τις φωτιές τον Αύγουστο και μας έπιασαν απροετοίμαστους". Εντωμεταξύ, η ολοκληρωτική καταστροφή ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων σε όλους τους κόλπους, και γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις, όπου όλοι μέσα στην τρελή χαρά θυμούνται πόσο επιτυχημένες ήταν οι διαδηλώσεις του προηγούμενου έτους.

Αύγουστος
Η κυβέρνηση, όπως η κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και έχει περάσει από τη χώρα, φεύγει για τα μπάνια του λαού. Αποτελεί μυστήριο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών πέρασαν νομοσχέδια για την επίλυση του ασφαλιστικού, το κλείσιμο της Ολυμπιακής και της αναγνώρισης των Σκοπίων ως Αεροδρόμιο Μακεδονία. Ειδικότερα δε για το ασφαλιστικό, οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν εθελούσιο θάνατο στα 60, υποχρεωτική συνταξιοδότηση στα 105 και πρώτο μισθό 200 ευρώ με μηνιαίες εισφορές 300 ευρώ εβδομαδιαίως. Στο άκουσμα του νέου νομοσχεδίου αντιδρά έντονα ο ΣΕΒ που θεωρεί επιεική τα 60 χρόνια και θεωρεί ότι η εργασία έπρεπε να είναι καταναγκαστική και υποχρεωτική έως τα 94, δίχως δώρο Χριστουγέννων μετά τα 25. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας παραιτείται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και δηλώνει ότι θα κατέβει στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ.

Σεπτέμβριος
Δεδομένου ότι η διαδοχή στον ΣΥΝ καλά κρατεί ακόμη μιας κι εδώ και πολλούς μήνες ο Αλαβάνος προσπαθεί να εξηγήσει ότι οι διαδικασίες του κόμματός του είναι πρωτοφανείς και δεν έχουν καμία σχέση με τις αντίστοιχες προ 4,5 ετών στο ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει τα πάντα. Προκειμένου να μην οξυνθεί κι άλλο η κατάσταση αλλά και να διαψεύσει ότι ο ΣΥΝ ακολουθεί τα χνάρια του ΠΑΣΟΚ (υπήρξε άλλωστε και η ενδιάμεση δήλωση της Αλέκας «ο λαός βλέπει ποιος είναι και ο δικομματισμός και ο Συνασπισμός», δήλωση που διαψεύδεται μετά βδελυγμίας όμως όταν φάνηκε ότι συσπείρωσε τον κόσμο εν μία νυκτί γύρω από τα 2 μεγάλα κόμματα), στο θέατρο Αλίκη ανεβαίνει η θεατρική παράσταση "Οι Άρχοντες των Δακτυλιδιών" με τους Παπανδρέου, Βενιζέλο, Αλαβάνο και Τσίπρα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους (Γκίμλι, Σόρον, Λέγκολας και Φρόντο αντίστοιχα. Στον ρόλο της Γκαλάντριελ ως σπέσιαλ γκεστ, η Διαμαντοπούλου, η οποία βγάζει όλον τον ρόλο εις την αγγλικήν). Στον ρόλο του Γκάνταλφ, ο Σημίτης.

Οκτώβριος
Συνεχίζεται ο κατήφορος της κυβέρνησης:νέα δημοσκόπηση την παρουσιάζει με ποσοστά προτίμησης12%.Κλίμα ευφορίας στο ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν τη διαφορά επιτέλους να μειώνεται και δη, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες: το ΠΑΣΟΚ έπεσε στο 10%. Γενικό προβληματισμό προκαλεί η νέα απάντηση των ψηφοφόρων "άντε και γαμήσου ρε μαλάκα" που μαζί με τις ήδη καθιερωμένες ΔΞ-ΔΑ συγκεντρώνει πλέον πάνω από 60%. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την αναμπουμπούλα που επικρατεί και ψηφίζει τον νέο εκλογικό νόμο: την Απλή Αναλογική του Κυβερνώντος Κόμματος, σύμφωνα με την οποίαν το πρώτο κόμμα παίρνει ως μπόνους επιπλέον 200 έδρες. Στο ερώτημα, από πού προκύπτει η απλή αναλογική, ο εκπρόσωπος τύπου απαντά: "απλό, για κάθε βουλευτή που βγαίνει από κάθε κόμμα, παίρνουμε έναν εμείς".

Νοέμβριος
Πλήθος εκδηλώσεων στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του εορτασμού του ενός έτους από τη μοναδική εκλογική νίκη του Παπανδρέου. Ο Βενιζέλος εμφανίζεται έξω από το Ζάππειο να μοιράζει δώρα, στο πλαίσιο της εσωκομματικής συναίνεσης. Σε γενικό κλίμα ευφορίας, το ΠΑΣΟΚ ζητάει εκλογές. Τα κόμματα της αριστεράς που ως διά μαγείας εξακολουθούν να ζουν στη χαρά των περσινών εκλογικών τους ποσοστών, στο άκουσμα της ειδήσεως βγάζουν έξω τα μαχαιροπήρουνα, το ίδιο κι ο Καρατζαφέρης. Η ΝΔ αποδέχεται το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως επειδή δεν περίμενε θετική απάντηση ανασκουμπώνεται και κατηγορεί την κυβέρνηση για λαϊκισμό και ομηρία του ελληνικού λαού. Επίσης, ο Παπανδρέου αποφαίνεται ότι για την ασυδοσία της κυβερνήσεως ευθύνεται ο Σημίτης.

Δεκέμβριος
Ένα ακόμη δημιουργικό έτος φτάνει στο τέλος του. Τα πάντα στη χώρα λειτουργούν τέλεια. Ο ελληνικός λαός άλλωστε αποδεδειγμένα δεν θυμάται τίποτε 4 μέρες μετά. Στα εθνικά θέματα, η Ελλάδα μένει ανυποχώρητη στην τακτική υποχώρησής της. Μισθολογικά πλέον οι Έλληνες παίρνουν λιγότερα και πληρώνουν περισσότερα (εξάλλου έχουν αυξηθεί κατά 135% τα τιμολόγια της ΔΕΗ). Στο ασφαλιστικό, σκατά τα περιμέναμε, σκατά έγιναν όλα οπότε πάλι μέσα πέσαμε, και μέσα σ’όλα πρέπει να πάρουμε και δάνειο τόσο για τα δώρα των Χριστουγέννων, όσο και για τις διακοπές (άλλωστε τόσο ο μισθός του Δεκεμβρίου, όσο και το δώρο έχουν εξαϋλωθεί από τον Ιούνιο). Ο κόσμος πεινάει, και τα χασάπικα ξεμένουν από γαλοπούλες... Και όλοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν το 2009, το οποίο αναμφισβήτητα θα είναι ένα ακόμη τυπικό ελληνικό έτος, διαφορετικό από όλα τα’άλλα...

Ανασκολόπηση 2007

ή Ας τη βγάλουμε και φέτος, ευτυχές το νέο έτος (Χάρυ Κλύνν)


Αποφάσισα να είμαι ευγενικός και προσεκτικός στην ορολογία μου: και γαμώ τα έτη το 2007. Και ελληνικό, μιλάμε... Ίσως πιο ελληνικό κι από τον μουσακά, ένα πράγμα.
Έγιναν πολλά τη χρονιά που μας πέρασε.
Βέβαια θα μου πείτε, "μεγάλε, όλοι κάνουν τις ανασκοπήσεις τους στα τέλη της χρονιάς που φεύγει, εσύ την κάνεις στις αρχές της χρονιάς που μπήκε; Ε, δεν πας καλά...". Το τελευταίο, έχουμε ήδη πει, το γνωρίζω. Ως προς τα υπόλοιπα τώρα...
Ένα έτος έρχεται πάντα ως συνέχεια του προηγουμένου. Κι επειδή αποδεδειγμένα είμαστε αμνήμονες και ζούμε σε πλασματικές ευφορίες (μόνο η εφορία είναι υπαρκτότατη) επέλεξα κάποια ενδεικτικά περιστατικά που εμένα τουλάχιστον μου λένε πολλά. Έτσι, για να μην ξεχάσουμε το 2007...
Που είχα μείνει όμως; Α, ναι, έλεγα ότι έγιναν πολλά τη χρονιά που μας πέρασε.

Κατ’ αρχήν, η συγκλονιστικότερη ίσως πολιτική αποκάλυψη-παύλα-συνειδητοποίηση ήταν ότι σκάνδαλα γίνονται μόνο επί νέας δημοκρατίας. Όπως και απεργίες. Και τι δεν είχαμε: το αναψυκτήριο Μαγγίνα, τις δηλώσεις Πολύδωρα, την υπόθεση Ζαχόπουλου, τη βίλα Σουφλιά και πόσα άλλα. Και ειλικρινά, στο τέλος θ’αρχίσουμε ν’αναπολούμε τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος, όπου γινόταν της πουτάνας φερ' ειπείν στο χρηματιστήριο και έφταιγε ο λαός (sic), έτσι απλά. Το χειρότερο δεν είναι ότι γίνονται αυτά που γίνονται, αλλά ότι τα τρώμε σαν χάνοι...

Πυρκαϊές... Σακατεύτηκε όλη η Ελλάδα το καλοκαίρι. Κι από ευσυνειδησία, μηδέν ο βαθμός μας. Έγιναν κάποιες διαδηλώσεις τότε που το θέμα ήταν της μόδας και που "φαινόμασταν" στην τελεόραση κι έκτοτε σιγή. Βρήκαμε τους φταίχτες (Πολύδωρας, πχ, sic) κι έκτοτε ουδέν νεώτερον. Και δεν μιλάω για τους ελάχιστους που ξύπνησαν. Ποτέ δεν φέρνει μόνο ένας κούκος την άνοιξη. Μάλλον περιμένουμε τις πυρκαϊές του 2008 για τις επόμενες διαδηλώσεις. Χμ, οι οποίες πιθανώς να έχουν και εορταστικό χαρακτήρα, εις μνήμην (μπρρρρ) των διαδηλώσεων του 2007.

Υπόθεση Ζαχόπουλου: η τελευταία γεύση που άφησε το έτος είναι πως αν είσαι πολιτικό πρόσωπο δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πηδάς. Ουδείς ασχολείται με το τι πραγματικά συνέβη, αλλά με το κατά πόσον το σκάνδαλο έχει χρώμα μπλε, ροζ ή μουσταρδί. Κι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ε, πέταξε κι αυτό τη μαλακία του με το "μαξίμουγκέητ" και θεωρεί ότι έκανε αυστηρή αντιπολίτευση. Φυσικά τα κόμματα της αριστεράς δεν τα αναφέρω καν διότι μετά της εκλογές δεν έχουν κάνει το παραμικρό.

Ποιο ήταν το γεγονός της χρονιάς; Μα αναμφίβολα η εκλογή προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Όσο μελάνι χύθηκε για όλα τα συμβάντα του έτους ολάκερου, άλλο τόσο χύθηκε για το κατά πόσον ο Γιωργάκης είναι ο καλύτερος Μπένυ, ή ο Μπένυ ο χειρότερος Γιωργάκης (και τούμπαλιν) (με ολίγη σως από Σκανδαλίδη και σαλάτα α λα Διαμαντοπούλου).

Και φυσικά είχαμε και εκλογές: εκλογές κρίσιμες και σημαντικές όπως όλοι συμφωνήσαμε προεκλογικώς. Αγωνιούσαν όλοι για πεντακομματική Βουλή, αλλά και κανείς δεν ήθελε τον Καρατζαφέρη μέσα και κανείς δεν έβλεπε τον Παπαθεμελή να μπαίνει (ελάτε πείτε μου πως γίνεται αυτό). Τα κόμματα της αριστεράς προφανώς από την τρελή χαρά τους έπεσαν σε μια κατάσταση χειμερίας νάρκης, ενώ ο Καρατζαφέρης –όσο κι αν με συφιλιάζει- είναι ο μοναδικός που κλέβει τις εντυπώσεις και ασχολείται με κάποια θέματα –και δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει για λαϊκισμό, ούτε ότι το κάνει. Το γιατί δεν το κάνουν οι υπόλοιποι με νοιάζει. Α, και το ότι ουδείς ασχολείται με αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Τελικά η σημασία και η αξία των συγκεκριμένων εκλογών μπορεί να συνοψιστεί σε μια σοφή ρήση: παπάρια μάντολες. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλοι έπεσαν με τα μούτρα μετά σε ό,τι άσχετο υπήρχε. Απεδείχθησαν εκλογές όπου διάφοροι επιτήδειοι προσπάθησαν να καιροσκοπήσουν (δηλαδή απλά να φθαρεί η ΝΔ και τίποτε άλλο). Το πρόβλημα είναι ότι οι εκλογές ήταν σημαντικές για το μέλλον όλων μας, απλά εμείς τις φορτώσαμε στον κόκορα όπως κι όλες τις υπόλοιπες (κρίμα για τους λίγους που πραγματικά ψηφίζουμε δηλαδή…).

Άνοιξε και το ασφαλιστικό. Σώωωωωπα…δεν το περιμέναμε. Απορώ πως είναι δυνατόν να μην έχουμε καταλάβει ότι όσο καθυστερεί τόσο χειρότερη θα είναι η λύση –και ήδη έχει καθυστερήσει μόλις 25 χρόνια περίπου. Εμείς τι κάνουμε; Ντε και καλά, μένουμε άναυδοι. Γνωστή η τακτική όλων των... θιγομένων: ας πάρω εγώ την πλήρη σύνταξή μου και το φίδι ας το βγάλουν οι επόμενοι από την τρύπα. Εννοείται ότι υπάρχουν και τεράστιες πολιτικές ευθύνες, διαχρονικές κιόλας. Αυτό σημαίνει τι; Ότι το ασφαλιστικό δεν πρέπει να λυθεί; Και τα δύο πρέπει να λυθούν, και το ασφαλιστικό και η διαλεύκανση των εγκλημάτων στα ταμεία. Αλλά εμείς αγρόν αγοράζουμε. Και το χειρότερο, ουδείς ασχολείται με το ότι ουδείς το άνοιξε ποτέ στο παρελθόν (πλην Γιανίτση, τον οποίον έφαγε το μαύρο έρεβος έπειτα).

Τι άλλο είχαμε; Μα φυσικά την φασιστική καταδίκη του Πλεύρη. Δεν έχει σημασία το ότι τον θεωρώ γελοίο (όταν δεν τον θεωρώ για κλάμματα φυσικά), σημασία έχει ότι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, ποινικοποιήθηκε η έκφραση άποψης. Ένας σωστός δικαστής θα έπρεπε να του έδινε συγχαρητήρια για το βιβλίο του, να του ευχόταν καλές πωλήσεις, να τον αθώωνε και στα καπάκια να έκανε μήνυση ή αυταπάγγελτη δίωξη στο ελληνικό κράτος που έχει επιτρέψει να έχουμε μια παιδεία για τον πούτσο καβάλα, με αποτέλεσμα να έχουν πέραση οι απόψεις του κάθε Πλεύρη. Το μόνο που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί το παζλ είναι να φτιάξουμε κι ένα Υπουργείο Λογοκρισίας, προκειμένου να εξασφαλίζουμε την απαιτούμενη άδεια πριν εκφράσουμε τις απόψεις μας. Χαλεποί καιροί για τις δημοκρατίες τελικώς...

Εντωμεταξύ είχαμε και τη δολοφονία Φιλόπουλου σε μια κλασική αναμέτρηση ανδρισμού ανάμεσα στους κάφρους των δύο αιωνίων. Βέβαια ως γνωστόν, βίαια επεισόδια στην ΕΛλάδα ουδέποτε έχουν ξαναγίνει και ιδίως ανάμεσα σε γαυροβάζελους, οπότε η έκπληξη και ο αποτροπιασμός μας ήταν δικαιολογημένα. Πρώτη φορά μας ξανασυνέβη κάτι τέτοιο. Α, και κάτι άλλο που δεν έτυχε να πάρει το μάτι μου πουθενά: ένα παληκάρι χάθηκε άδικα στο όνομα μερικών χρωματισμένων σωβρακοφανέλων, αλλά ουδείς είπε ότι σε ραντεβουδάκι είχε πάει, έτσι;

Χμμμμ, υπόθεση Siemens. Νέο φρούτο που έσκασε κι αυτό στα τελειώματα του χρόνου. Ή μάλλον, όχι ακριβώς στα τελειώματα, διότι ο Φίλαθλος (και συγκεκριμένα ο μέγας Γαλούπης) είχε βγάλει το θέμα πριν από κανά τετράμηνο περίπου, και μάλιστα ομολογώντας και τη δική του καθυστέρηση ΄για κανάν μήνα περίπου, μιας και έπρεπε να μεταφράσει από το Spiegel που είχε πρωτοαποκαλύψει το άρθρο. Καλό, ε; Θα μου πείτε, προς τι η καθυστέρηση; Μα είχαμε εκλογές, είχαμε ξανά εκλογές (στο ΠΑΣΟΚ), είχαμε πολλά και διάφορα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα. Κατά τα λοιπά αυτοί που έθαβαν ένα θέμα αναφορικά με το πόσοι τα είχαν πάρει από μια ολόκληρη κυβέρνηση, κόπτονται για το κατά πόσον τα'χε πάρει ο Ζαχόπουλος. Δεν μπορώ ούτε να γελάσω πια...

Ααααααα… είχαμε όμως και τη μόδα της βλογόσφαιρας (λογικό θα μου πείτε… εδώ έκανε βλογ κι εσύ, η μόδα σε πειράζει;). Το προσπερνάμε διότι ένας θεός δεν υπόκειται σε μόδες και λοιπές αηδίες. Μπλογκς στις διαδηλώσεις, μπλογκς στις εφημερίδες, μπλογκς έως και στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, μπλογκς στα σούπερ μάρκετ, τώρα νέο μπλογκ και στον Γέρακα Αττικής. Στην Ελευθεροτυπία επί παραδείγματι (Μηχαϊλίδης), ως πρόσωπο της χρονιάς βγήκε η Αμαλία. Άποψη που δεν θα βρει πολλούς να διαφωνούν νομίζω. Και δεν έχουν πέσει ακόμη κλοτσιές. Διότι αν τα μπλογκς δεν είχαν γίνει της μόδας, η Αμαλία θα είχε ήδη ξεχαστεί όπως και τόσοι άλλοι συνάνθρωποί μας στο παρελθόν που είχαν περάσει και τα ίδια, και λιγότερα, και χειρότερα. Απλά δεν είχαν κάποιο μπλογκ, μήτε έπεσαν πάνω σε κάποια μόδα. Εγώ λοιπόν ρε παιδιά τάσσομαι ανεπιφύλακτα με την άποψη του Αποδυτηριάκια: το πρόσωπο της χρονιάς που μας πέρασε ήταν η Ρούλα (μία είναι πλέον η Ρούλα). Γιατί; Διότι συνδυάζει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον νεοΈλληνα: ατελείωτη κλάψα που την άφησε ο Αλβανός (εξάλλου ο εθνικός μας τραγουδιστής είναι ο Καζανταζίδης, μην το ξεχνάμε), ψωνισμένο ύφος όσο δεν πάει (κοιτάχτε έναν λαπά που με άφησε, αντί του ορθού: ας κοιταχτώ εγώ στο καθρέπτη), ενασχόληση με τα πλέον ηλίθια ζητήματα (call me κουτσομπολιό δηλαδή) την ώρα που οι εξελίξεις έτρεχαν (και εξακολουθούν να τρέχουν) παντού. Ρούλα Βροχοπούλου λοιπόν, αυτή ήταν το πρόσωπο του 2007, διότι αυτή αντιπροσωπεύει τον νεοΈλληνα: τον αιώνιο κλάψα, τον αιώνιο μοστρατζή, τον αιώνιο κουτσομπόλη και τον αιωνίως ασχολούμενο μόνο με τα ασόβαρα και ποτέ με τα σοβαρά...

Με το καλό να μας μπήκε λοιπόν... Καλή χρονιά σε όλους μας.